Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

Zapraszamy do obejrzenia filmów omawiających poszczególne funkcje programu LoMag

1. Instrukcja Instalacji programu magazynowego LoMag oraz podstawowa konfiguracja pozwalająca rozpocząć pracę z programem. Instrukcja dotyczy również wersji DEMO pozwalającej zapoznać się z Modułem Magazyn, Modułem do wystawiania faktur, Modułem Zamówień i Wypożyczalnia:

2. Instrukcja dodawania i edycji towarów w programie LoMag. Definiowanie pól dedykowanych opisujących dodatkowe informacje o towarze. Podstawowe opcje konfiguracji kartoteki towarów: sposób obliczania ceny sprzedaży, obsługa VAT, widoczność cen, obsługa numerów seryjnych, obsługa opakowań zwrotnych:

3. Instrukcja omawia sposób wyszukiwania i prezentacji towarów w programie LoMag. Ręczne wyszukiwanie towarów oraz wykorzystanie czytnika kodów kreskowych. Definiowanie filtrów, zarządzanie alarmami, układ kartoteki towarów. Zarządzanie stanami minimalnymi i maksymalnymi dla produktów:

4. Obsługa kontrahentów w programie LoMag. Pobieranie danych o klientach z GUS. Dodawanie adresu dostawy, płatnika faktur VAT, limit kredytu dla klienta, sposób płatności. Wyszukiwanie, edycja i usuwanie danych. Historia transakcji, etykiety adresowe, łączenie duplikatów:

5. Przyjęcie towaru na magazyn i omówienie dokumentu PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) w programie LoMag. Przyjmowanie towarów z datą wsteczną, zmiana szablonu numeracji dokumentów, dodanie towarów na PZ, obsługa cen i ustawienie liczby miejsc po przecinku. Obsługa walut na PZ, pobieranie kursów walut z NBP, lokalizacje magazynowe i inne opcje na dokumencie. Obsługa kolumn dedykowanych na PZ:

6. Wydawanie towaru z magazynu i omówienie dokumentu WZ (Wydanie Zewnętrzne) w programie LoMag. Wydanie towarów z różnych dostaw, model FIFO, LIFO lub wybór ręczny dostawy. Edycja i usunięcie dokumentu WZ. Cena sprzedaży na dokumentach WZ i wpływ na zysk sprzedaży, obsługa grup kosztów, lokalizacji magazynowych , rabaty, grupowanie towarów na wydruku, daty ważności, kolumny dedykowane na WZ:

7. Omówienie tworzenia wielu magazynów w programie LoMag oraz przesunięcia towarów pomiędzy magazynami. Edycja informacji o magazynach oraz pola dedykowane dla magazynów. Wiele przesunięć MM na jednym dokumencie. Zmiany lokalizacji magazynowych w obrębie jednego magazynu. Dostosowanie działania dokumentów MM do własnych potrzeb. Kolumny dedykowane dla dokumentów MM:

8. Omówienie różnych sposobów tworzenia remanentu (inwentaryzacji) w programie magazynowym LoMag. Tworzenie remanentu z wykorzystaniem : czytnika kodów, kolektora danych, pliku Excel, ręcznie drukując puste arkusze spisowe. Gotowy spis z natury na podstawie stanów magazynowych. Projektowanie wydruku remanentu. Sporządzanie arkuszy spisowych, łączenie arkuszy w remanent. Zatwierdzanie remanentu i tworzenie korekty stanów magazynu. Porównanie stanów przed i po remanencie. Tworzenie remanentu na podstawie aktualnego stanu magazynu. Bilans Otwarcia - jako definiowanie na nowo stanów, cen zakupu i lokalizacji magazynowych. Historia remanentów. Edycja i usuwanie remanentów archiwalnych:

9. Omówienie dokumentów Przyjęcie Wewnętrzne i Rozchód Wewnętrzny. Ewidencja towarów wyprodukowanych lub powracających na magazyn. Definiowanie ceny dla nowych towarów. Przykład wykorzystania dokumentów PW i RW do wypożyczeń. Kopiowanie dokumentów, edycja i korekty dokumentów. Raport "bilans kontrahenta" do śledzenia wypożyczonych towarów:

10. Omówienie różnych sposobów korygowania stanów magazynowych: Korekta PZ, Korekta WZ, Korekta Stany magazynu dla wybranych towarów np. likwidacja towaru. Wykorzystanie korekt stanu do cząstkowej inwentaryzacji. Import z Excela, kolektora lub wykorzystanie czytnika kodów kreskowych:

11. Film omawia Kompletację w programie LoMag , czyli prosty proces produkcyjny, umożliwiający powstanie produktu z kilku surowców. Dekompletacja to proces odwrotny w którym powstaje kilka surowców z jednego produktu. Film prezentuje sposób wykorzystania biblioteki surowców do tworzenia przepisów produkcyjnych i szybkiego tworzenia dokumentów kompletacji:

12. Tworzenie dokumentów ofertowych w programie LoMag. Przygotowanie ofert cenowych dla klientów z obsługą rabatów. Różne języki i szablony wydruku oferty. Import z Excela, obsługa czytnika kodów, kolektora danych. Rodzaje płatności, obsługa różnych walut i pobieranie kursu z NBP. Opcje zaawansowane z Ustawień oraz kolumny dedykowane:

13. Sposób tworzenia zamówień w oprogramowaniu LoMag. Obsługa walut, rodzajów wydruku, numeracja dokumentów, dodawanie towarów ręcznie, czytnikiem, kolektorem danych, import z Excela. Generowanie zamówień z Ofert, kopiowanie zamówień, powiązania między ofertami i zamówieniami, powiązania między zamówieniami a WZ, FV i innymi dokumentami. Szacowanie zapotrzebowania i generowanie zamówień do dostawcy na podstawie zamówień od odbiorcy. Stopień realizacji zamówień - statusy i akcje. Kolumny zrealizowano i "do zrealizowania" na zamówieniach. Sprawdzanie stopnia realizacji zamówień. Kolumny dedykowane dla zamówień:

14. Tworzenie zamówień do dostawców na podstawie zapotrzebowania od klientów. Analiza brakujących stanów magazynowych i tworzenie zamówień na podstawie stanów minimalnych. MRP (Planowanie zapotrzebowania materiałowego) czyli analiza zapotrzebowania na towary uwzględniająca zamówienia, aktualne stany oraz stany minimalne. Automatyczne tworzenie wielu dokumentów zamówień do dostawcy na podstawie wielu zamówień od klientów:

15. Film omawia wystawianie faktur VAT i bez VAT. Algorytm tworzenia faktur : między firmami - faktura netto, sprzedaż detaliczna - faktura brutto. Obsługa walut obcych na fakturach, waluta rozliczenia VAT. Automatyczne tworzenie dokumentów WZ na podstawie faktur. Automatyczne pobieranie kursów z NBP. Wykorzystanie importów, czytnika, kolektora i wyszukiwania towarów. Generowanie innych dokumentów z faktur. Powiązania faktur z innymi dokumentami. Rabaty dla towarów, statusy płatności, ewidencja płatności. Szablony wydruku w różnych językach, projektowanie własnego wydruku. Płatnik faktury VAT i wydruk faktury z odbiorcą. Definiowanie nowego typu faktur z własnymi ustawieniami.

16. Poradnik wideo omawia faktury korygujące, które możemy podzielić na 2 typy: Faktury korygujące błędy formalne takie jak: błąd w NIP kontrahenta, błąd w adresie kontrahenta,, błędny opis na fakturze, błędna data itp. oraz faktury korygujące pozycje na fakturze: udzielono rabatu, co wywołało zmianę ceny, towary i opakowania zostały zwrócone sprzedawcy, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, kwocie, stawce podatku znajdującej się na fakturze, zapłata została zwrócona nabywcy w całości lub części.