Program Magazynowy

Ustawianie alarmów w oprogramowaniu magazynowym LoMag.

Ustawienie alarmu w programie LoMag pozwala użytkownikowi na łatwiejsze kontrolowanie m.in. ilości towarów na stanie magazynowym, czy też dokumentów dla których data zapłaty minęła. Poniższa instrukcja przedstawia jak ustawić alarmy dla zbyt małej lub dużej ilości towarów na magazynie.

1. Definiowanie nowego alarmu.

Aby wyświetlić okno kartoteki towarów na stanie magazynowym w którym zostaną ustawione alarmy, należy posłużyć się modułem Towary a następnie z rozwijanej listy wybrać opcję kartoteka towarów, posłużyć się skrótem klawiszowym [CTRL+T] lub kliknąć na ikonę w głównym menu programu

W celu otworzenia okna zarządzania alarmami wystarczy kliknąć w ikonę która znajduje się w dolnym menu okna.

Pierwszym przykładem instrukcji będzie dodanie alarmu dla wszystkich towarów których stan na magazynie jest mniejszy niż 200. Pozwoli to użytkownikowi oprogramowania LoMag zapobiec sytuacji że towaru braknie w sprzedaży, gdyż zostanie on podświetlony na wybrany kolor w celu poinformowania że towar się kończy. Dodając nowy alarm należy kliknąć w ikonę a następnie w oknie wyboru kolumn wybrać Stan.

W oknie nowego alarmu dla kolumny stan należy z rozwijanej listy wybrać znak mniejszości "<" oraz wprowadzić wartość 200. Wprowadzone parametry należy zatwierdzić przyciskiem OK. Użytkownik oprogramowania LoMag ma także możliwość wyboru koloru w jakiej będą podświetlane na liście wartości spełniające warunki alarmu - opcja ta zostanie opisana szczegółowo w kolejnych rozdziałach tej instrukcji.

Zatwierdzenie ustawień poprzez naciśniecie przycisku OK w oknie zarządzania alarmami, spowoduje podświetlenie na kolor czerwony towarów których obecny stan na magazynie jest mniejszy niż 200.

2. Dodawanie kolejnych obostrzeń dla alarmu.

Na poprzednim zrzucie ekranu zostały nam wyświetlone towary dla których stan wynosił mniej niż 200, jednakże posiadały one różne jednostki. Aby ustawić alarm dla towarów które posiadają jednostkę 'kg' (automatycznie wykluczając z alarmu towar o nazwie Ananas który jest sprzedawany w sztukach) należy dodać kolejny filtr w znany sposób z rozdziału pierwszego - wybierając kolumnę Jednostka.

Kolejnym krokiem jest wybranie opcji iż jednostka ZAWIERA wartość kg, oraz akceptując zmiany klikając przycisk OK.

Dodanie dodatkowego parametru dla alarmu spowodowało że na kolor czerwony są podświetlane towary tylko te które posiadają stan magazynowy mniejszy niż 200 i ich jednostka to kilogramy.

3. Wykluczanie z ustawień alarmu wybranych towarów.

Aby ustawić alarm dla konkretnej grupy towarów należy tak jak w rozdziale drugim dodać dodatkowy parametr dla alarmów z wybrana grupą towarów. W przypadku kiedy użytkownik oprogramowania LoMag chciałby ustawić dodatkowy parametr wykluczający tylko jedną (program magazynowy LoMag umożliwia wykluczenie więcej niż jedyną) grupę towarów - powinien wybrać z rozwijanej opcji pozycję NIE ZAWIERA a następnie wprowadzić nazwę grupy która ma się nie pojawiać w alarmach - w poniższym przykładzie są to warzywa. Całość ustawień należy zaakceptować używając przycisku OK.

Dodatkowe ustawienia dla alarmów spowodowały że na liście zostały podświetlone towary dla których stan magazynowy wynosi mniej niż 200, jego jednostka to 'kg' i nie należy do grupy warzywa.

4. Zmiana kolorów alarmu i wyświetlanie towarów ze zbyt dużą ilością w magazynie.

Dodając nowe właściwości dla kolumny którą już posiadamy w alarmach tzn."Stan" program magazynowy LoMag spyta nas czy na pewno chcemy dodać alarm dla tej samej kolumny. Należy zatwierdzić okno używając przycisku TAK.

W celu ustawienia alarmów dla towarów dla których mamy nadwyżkę w stanie magazynowym w poniższym przykładzie wybrano opcję większości ">" od tysiąca. Aby na liście wyświetlane były alarmy dla towarów z niskimi stanami magazynowanymi i wysokimi należy zmienić kolor - klikając na domyślnie ustawiony kolor jakim jest czerwony.

UWAGA!!! Jeżeli nie zmienimy koloru alarmu zostanie on zaliczony do pozostałych obostrzeń o tych samych kolorach. W naszym przypadku wtedy nie zostanie podkreślony żadny towar na liście gdyż nie jest możliwe by spełniał warunek że jego stan jest mniejszy od 200 a jednocześnie większy od 1000.

W celu zmiany należy z dostępnej palety wybrać odpowiedni kolor. Istnieje możliwość zdefiniowania niestandardowego, aby go wprowadzić należy go skonfigurować klikając przycisk Definiuj niestandardowe kolory. Po wybraniu odpowiedniego należy zatwierdzić go przyciskiem OK - co spowoduje zmianę w oknie nowego alarmu kolor.

Po zatwierdzeniu nowego koloru i parametru alarmu - można zauważyć że na liście zostały podświetlone nam na kolor czerwony poprzednie ustawienia oraz dodatkowo na niebiesko towary których stan na magazynie wynosi więcej niż tysiąc.

5. Aktywowanie i dezaktywowanie alarmów.

Aby wyłączyć alarmy dla wybranego okna należy w dolnym menu kliknąć w ikonę następnie użyć przycisku i zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.

Wybrana powyżej akcja spowodowała usunięcie alarmów z danego okna. W celu ich ponownego wyświetlenia należy ponownie kliknąć w przycisk i odblokować ustawienia wykorzystując przycisk

6. Ustawienie alarmu porównującego wartości dla dwóch kolumn.

Program magazynowy LoMag udostępnia możliwość porównania stanów dla dwóch różnych kolumn i ustawienia alarmu dla towarów spełniających jego parametry. Opcja ta może być wykorzystana np. w przypadku kiedy chcemy na dany kolor na liście towarów zaznaczyć pozycje które posiadają stan minimalny w magazynie mniejszy niż określony w ustawieniach towaru. W tym celu należy wciskając ikonę co spowoduje otworzenie się okna do zarządzania alarmami.

Kolejnym krokiem jest konieczność dodania alarmu poprzez wciśniecie przycisku co spowoduje wyświetlenie się nowego okna, w którym należy z rozwijanej listy wybrać dla której kolumny ma zostać utworzony alarm. W poniższym przykładzie został wybrany stan towaru na magazynie ( w celu porównania go w późniejszych opcjach ze stanem minimalnym określonym w ustawieniach towaru). Wy wyborze odpowiedniej kolumny należy zatwierdzić ją wciskając przycisk OK.

Wprowadzając znak mniejszości dla kolumny stan względem wybranej kolumny z rozwijanego menu o nazwie stan minimalny, użytkownik programu LoMag może ustawić alarm dla towarów które posiadają stany magazynowe mniejsze niż określone stany minimalne dla poszczególnych towarów w ustawieniach. W celu potwierdzenia ustawienia alarmu - należy wybrać odpowiednią kolumnę i wcisnąć przycisk OK. Poniższy przykład przedstawia sytuacje ustawienia alarmu dla stanów magazynowych mniejszych niz minimalny, istnieje wiele innych możliwości konfigurowania alarmów dla porównywania wartości dla dwóch różnych kolumn - zgodnie z oczekiwaniami użytkownika oprogramowania LoMag w celu ustawienia konkretnych alarmów.

Po wprowadzeniu nowych parametrów alarmujących użytkownika o zbyt niskim stanie minimalnym - można zauważyć że na liście zostały podkreślone towary które posiadały w swoich ustawieniach stan minimalny, który jest mniejszy niż ten który jest na stanie magazynowym.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści