Program Magazynowy

Faktura marża.

Oprogramowanie LoMag domyślnie ma dostępne do wykorzystania najczęściej spotykane typy dokumentów. Program magazynowy LoMag umożliwia także stworzenie nowego typu dokumentu, który jest żądany przez użytkownika. W poniższej instrukcji przedstawimy jak dodać nowy dokument jakim będzie Faktura marża. Dokument ten w świetle ustawy o VAT mogą wystawić podatnicy:

 • dokonujących dostawy towarów używanych (np. komisy samochodowe),
 • świadczące usługi turystyki,
 • sprzedają dzieła sztuki, antyki i przedmioty kolekcjonerskie.
 • 1. Definiowanie nowego typu dokumentu.

  W celu dodania nowego wzoru dokumentu należy przejść do ustawień oprogramowania, klikając w menu głównym ikonę użyć skrótu klawiszowego [CTRL+U] lub z rozwijanego menu wybrać pozycję Ustawienia. Spowoduje to wyświetlenie się nowego okna z ustawieniami programu LoMag.

  W oknie ustawień po lewe stronie mamy widoczną listę rodzajów dokumentów aktualnie występujących w programie LoMag. Klikając przycisk wyświetlimy nowe okno w którym można zdefiniować nowy typ dokumentu.

  W typie bazowym faktury, należy określić z jakim typem dokumentu jest związany nasz nowy dokument. Następnie należy wprowadzić nazwę oraz skrót dla naszej faktury, oraz ustalić domyślną stawkę VAT - która w przypadku Faktury marży powinna wynosić NP (Nie Podlega opodatkowaniu). Po wprowadzeniu wszystkich parametrów należy użyć przycisku OK.

  Po wykonaniu powyższej operacji na liście rodzajów dokumentów pojawi się nasz nowy wpis o nazwie Faktura Marża, dla którego możemy konfigurować jego funkcjonalność po prawej stronie okna.

  2. Wystawienie dokumentów Faktura Marża.

  Aby wystawić nowo dodany przez nas typ dokumentu należy kliknąć w moduł Dokumenty i z rozwijanej listy wybrać opcję "Faktura Marża". Wykonanie tej czynności spowoduje otworzenie się nowego okna z listą naszych dokumentów dla Faktur Marż.

  Kolejno należy użyć przycisku w celu otworzenia okna kreatora nowego dokumentu.

  Aby dodać nowy towar do dokumentu należy w znany nam sposób użyć przycisku w celu wyświetlenia okna dodawania towaru. Należy w nim wybrać z rozwijanej listy żądaną przez nas pozycję i ustalić cenę. Na końcu należy użyć przycisku OK w celu dodania towaru do dokumentu.

  Tym sposobem dodaliśmy towar do dokumentu. Następnie w znany sposób należy dodać kolejne pozycje, zapisać dokument lub wydrukować dla kontrahenta.

  3. Konfigurowanie elementów/szablonu faktury.

  Faktura marża według ustawodawcy musi posiadać odpowiednie zapisy na wydrukowanym dokumencie. Prawidłowo wystawiona faktura VAT marża powinna zawierać następujące elementy m.in odpowiednie oznaczenie faktury - w zależności od wykonywanej działalności podatnik powinien umieścić odpowiednią frazę:

 • "procedura marży dla biur podróży" - w przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust.1 ustawy kwota marży,
 • "procedura marży - towary używane" - w przypadku dostawy towarów używanych, dla których podstawą opodatkowania jest marża,
 • "procedura marży - dzieła sztuki" - w przypadku dzieł sztuki, dla których podstawą opodatkowania jest marża,
 • "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" - w przypadku antyków, przedmiotów kolekcjonerskich, dla których podstawą opodatkowania jest marża.

 • Poniżej przedstawione zostanie jak dodać na dokumencie informacje o fakturze marży dla towarów używanych. Szczegółowa instrukcja na temat edycji dokumentów znajduje się TUTAJ.

  W celu uruchomienia edytora szablonu należy użyć przycisku

  Naszą tabelę możemy dowolnie konfigurować (ukrywać oraz wyświetlać kolumny, kodować informacje, zmieniać nazwę kolumny itd.); w tym celu klikamy na kolumnę lewym przyciskiem myszki aby zaznaczyć ją na czerwono a następnie w parametrze klikamy , po czym wyświetlone zostanie okno dialogowe dla konfiguracji tabeli.

  W celu usunięcia z dokumentu cen jednostkowych, stawki podatku VAT oraz innych parametrów należy kliknąć w nie po prawej stronie kolumny ( kolumny widoczne) - spowoduje to przeniesienie tych wartości do kolumn ukrytych. Akceptujemy zmiany wciskając przycisk OK.

  Po wykonaniu tej operacji możemy zauważyć że nasza tabela posiada tylko i wyłącznie cztery parametry które pozostawiliśmy w widocznych kolumnach.

  Abu usunąć zbędną table ze stawkami VAT z dokumentu należy kliknąć na tej tabeli lewym przyciskiem myszki (zaznaczając ją na czerwono) i skasować ją wciskając na klawiaturze klawisz delete, bądź wciśniecie na niej prawy przycisk myszki i z nowo pojawionej się listy wybrać opcję usuń.

  W celu dodania informacji o procedurze marży należy po lewej stronie kliknąć na wartość tekst, a następnie kliknąć na dokumencie w którym miejscu chcemy go umieścić.

  Klikając na pole tekstowe które dodaliśmy (i jest podświetlone czerwoną ramką) można uzupełnić w nim tekst. W tym celu należy w opcji konfiguracyjnej pola po lewej stronie wypełnić wartość dla wiersza 'tekst', w naszym przypadku wprowadziliśmy tam wartość "procedura marży - towary używane" w celu spełnienia wymogu ustawowego dla tego typu dokumentu. Operacja ta spowodowała wypełnienie pola tekstowego na naszym dokumencie wprowadzoną wartością tekstową.

  Klikając w przycisk zostanie wyświetlone nam okno w którym będziemy widzieć podgląd wydruku dokumentu. Wprowadzone poprzednio pole tekstowe jest widoczne w miejscu w którym zostało umieszczone.

  4. Ustawienie domyślnego szablonu dla Faktury VAT Marża.

  Aby za każdym razem użytkownik oprogramowania LoMag nie musiał konfigurować w edytorze szablonów pola tekstowego z informacją o Fakturze VAT marża, należy posłużyć się możliwością utworzenia nowej pozycji na liście szablonów. Kiedy użytkownik skonfigurował poprawnie swój szablon dokumentu dodając informacje o procedurze marży należy w lewym górnym oknie kliknąć ikonę i z rozwiniętego menu wybrać Zapisz jako, otwierając nowe okno o nazwie Lista szablonów.

  Należy wprowadzić nazwę nowego szablonu - w naszym przykładzie wprowadzono "Faktura marża", a następnie zatwierdzić decyzję klikając przycisk Zapisz.

  W celu ustawienia domyślnego szablonu dla wszystkich nowo tworzonych dokumentów faktury z odwrotnym obciążeniem należy przejść do ustawień programu LoMag klikając w menu głównym w ikonę , a następnie z lewej strony nowo otwartego okna wybrać rodzaj dokumentu "Faktura Marża".

  W polu ustaw szablon wydruku należy wybrać stworzony przez nas szablon o nazwie "Faktura marża", a następnie zatwierdzić zmiany przyciskiem OK. Spowoduje to że za każdym razem kiedy będziemy tworzyć nowy dokument dla faktury odwrotnie obciążonej, jej wydruk będzie zgodny z tym co zamieściliśmy w edytorze szablonów, który zapisaliśmy jako "Faktura Marża".


  Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści