Program Magazynowy

Wystawianie dokumentu faktury z odbiorcą.

Program magazynowy LoMag udostępnia możliwość wystawienia dokumenty faktury z odbiorcą, czyli takiej w której płatnikiem VAT jest inny podmiot niż odbiorca. Poniższa instrukcja przedstawi jak skonfigurować oprogramowanie by wystawiać taki typ dokumentu.

1. Konfigurowanie ustawień kontrahenta.

Należy posłużyć się modułem Kontrahenci i z rozwijanej listy wybrać np. Odbiorcy, spowoduje to wyświetlenie się nowego okna z listą naszych kontrahentów którzy są dla nas odbiorcami. Następnie w znany nam z innych instrukcji sposób należy edytować żądanego przez nas kontrahenta - zaznaczając go lewym przyciskiem myszki (zostanie podświetlony na niebiesko), a następnie klikając w ikonę Drugim sposobem edycji jest dwukrotne szybkie kliknięcie lewym przyciskiem myszki na żądanym przez nas kliencie.

W poniższym przykładzie posłużyliśmy się kontrahentem o nazwie "P.P.H.U Sadownicy". W edycji danych możemy zauważyć ze klient pochodzi z Rzeszowa z ulicy Sadowa 5. Aby dodać do niego innego płatnika dokumentów VAT, należy w dolnym menu okna kliknąć na niebieski napis 'Wybierz płatnika faktur VAT'.

Wykonanie powyższej czynności spowoduje otworzenie się nowego okna w którym należy dokonać wyboru płatnika VAT. W tym calu należy zaznaczyć go na liście lewym przyciskiem myszki a następnie w prawym dolnym rogu kliknąć ikonę wybierz. W naszym przykładzie posłużymy się firmą "Zielonka" Monika Bugaj z Wrocławia.

Możemy zauważyć że wartość niebieskiego pola została zmieniona i widnieje tam wybrany przez nas kontrahent. Należy zatwierdzić wprowadzone zmiany na kliencie klikając przycisk zapisz.

1.1 Zamiana i usuwanie płatnika VAT dla danego kontrahenta.

W celu zamiany płatnika VAT należy kliknąć na niebieskie pole tekstowe z wprowadzonym płatnikiem, spowoduje to otworzenie się nowego okna, w którym w znany nam sposób z tej instrukcji należy zaznaczyć nowego kontrahenta i zatwierdzić zmiany przyciskiem wybierz, a następie postępować tak jak w punkcie pierwszym tej instrukcji.
W celu zaś usunięcia płatnika VAT należy w oknie wyborów płatników wybrać przycisk X w prawym górnym rogu.

Wybranie przycisku X spowoduje wyświetlenie się nowego okna z zapytaniem czy chcemy usunąć aktualnego płatnika VAT dla danego kontrahenta. Należy użyć przycisku TAK, co spowoduje jego skasowanie.

2. Generowanie dokumentu faktury z odbiorcą.

Wystawiając nowy dokument faktury posłużymy się naszym uprzednio skonfigurowanym kontrahentem "P.P.H.U. Sadownicy". Następnym krokiem jest dodanie pozycji do dokumentu, jakim w naszym przykładzie są ziemniaki. Ostatnim krokiem jest poprawne wybranie opcji wydruku - z rozwijanej listy należy wybrać opcję Faktura z odbiorcą.

Drukując dokument używając przycisku według ustawień faktura z odbiorcą, możemy zauważyć na podglądzie wydruku właściwości nabywcy i odbiorcy które skonfigurowaliśmy dla kontrahenta w punkcie pierwszym powyższej instrukcji.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści