Program Magazynowy

Faktury korygujące - instrukcja obsługi

Program magazynowy LoMag udostępnia wystawienie faktur korygujących. Wyróżniamy dwa typy faktur korygujących:

 • faktura korygująca błędy formalne ( błąd NIP kontrahenta, błąd w adresie kontrahenta, błędy opis, błędna data, itp.),
 • faktura korygująca pozycje na fakturze ( zwrot towaru lub opakowań, zmiana ceny, zwrot zapłaty klientowi, udzielenie rabatu).
 • 1. Faktura korygująca wystawiona z listy dokumentów.

  Aby wystawić fakturę korygującą należy wybrać fakturę źródłową z listy faktur, klikając odpowiednio w moduł Dokumenty → faktury i edytując wybraną przez nas fakturę z listy.

  W edytowanym dokumencie należy kliknąć strzałkę w dół na prawo od przycisku Generuj WZ w celu rozwinięcia opcji. Następnym krokiem z rozwijanego menu jest wybranie Generuj FK.

  1.2 Faktura korygująca wystawiana z menu głównego.

  Drugim sposobem utworzenia korekty jest kliknięcie w menu głównym ikony „nowa faktura korygująca” . Następnie należy wybrać fakturę źródłową którą chcemy skorygować.

  Dla pierwszego typu faktury – czyli takiej w której poprawiamy błędy formalne, możemy poprawić dane np. zmiany kontrahenta, daty sprzedaży oraz wystawienia faktury itp.

  Dla drugiego typu faktury zmieniamy zaś ceny towarów. Aby edytować pozycje na fakturze należy dwukrotnie w dany towar kliknąć lewym przyciskiem myszki, lub zaznaczyć interesującą nas pozycję i nacisnąć przycisk Edytuj . Po wykonaniu tych czynności wyświetli nam się nowe okno z możliwością edytowania ilości towaru, ceny czy też stawki VAT.

  W celu usunięcia danego towaru z danej faktury – należy zaznaczyć odpowiednią pozycję na liście i nacisnąć przycisk usuń lub edytować pozycję na fakturze i zmienić stan wydanego towaru jako 0.

  Po usunięciu pozycji z faktury na druku korekty możemy zauważyć różnicę sprzed i po korekcie faktury. W przypadku zwrócenia nam towarów usuwamy pozycję z korekty. W ten sposób będzie widoczne iż po korekcie zmieniła się liczba towarów na fakturze. Na dole korekty widzimy ile musimy zwrócić pieniędzy naszemu kontrahentowi za zwrócenie towaru.

  Podczas zapisu korekty faktury na której zostały zwrócone wszystkie lub cześć towarów – wyświetli się pytanie czy utworzyć korektę stanu magazynu. Naciśnięcie przycisku Tak spowoduje automatyczną korektę stanu na magazynie i zwrócony towar wróci na magazyn.

  W nowo wygenerowanym dokumencie można zauważyć co i w jakich ilościach wróciło na magazyn. Należy zapisać dokument i zamknąć klikając w przycisk

  1.3 Przeglądanie dokumentów faktur korygujących.

  Aby wyświetlić listę faktur korygujących należy uruchomić moduł Dokumenty i z rozwijanego menu wybrać Faktury Korygujące.

  W celu edytowania faktury korygującej należy dwukrotnie kliknąć na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszki lub zaznaczyć odpowiedni dokument i nacisnąć przycisk Edytuj

  W edycji wybranej faktury korygującej możemy sprawdzić jej powiązania z innymi dokumentami. Klikając w przycisk Powiązania wyświetli nam nowe okno z wizualizacją połączeń dla danego dokumentu.

  W powiązaniach widzimy przebieg towarów w dokumentach. Klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na daną ikonę możemy szybko otworzyć wybrany dokument.

  1.4 Korekta dokumentu korekty.

  Program magazynowy LoMag obsługuje również przypadek, kiedy jakaś faktura korygowana jest wielokrotnie. Mamy np. dwie faktury korygujące do jednej faktury źródłowej.

  Do poprzednio stworzonej korekty faktury przedstawionej w tej instrukcji, dodamy korektę. W tym celu należy kliknąć tak jak poprzednio w ikonę – co spowoduje wyświetlenie się użytkownikowi nowego okna z listą faktur, na której należy wybrać poprzednio korygowaną fakturę.

  Wykonanie poprzedniego kroku spowoduje wyświetlenie komunikatu oprogramowania LoMag w którym należy potwierdzić przyciskiem TAK chęć stworzenia kolejnej faktury korygującej dla danego dokumentu faktury.

  W nowym oknie faktury korygującej tak jak w przypadku wystawiania pierwszej korekty dla faktury, użytkownik posiada możliwość usunięcia towarów z listy, edycji ilości lub dodania nowych pozycji.

  Dla przykładu została zmieniona ilość towaru na dokumencie jakim były Jabłka z 10 na 5 kilogramów, oraz dodany towar o nazwie Gruszki w ilości 5 kg. Po wprowadzeniu zmian wydrukowano dokument, na którym można zauważyć zmiany ilości i pozycji towarów po korekcie oraz podaną kwotę jaką należy zwrócić kontrahentowi.

  Naciśnięcie przycisku Zapisz i Zamknij spowoduje tak jak poprzednio opisane zostało w instrukcji możliwość utworzenia dokumentu korekty stanu magazynowego.

  1.5 Wystawianie kolejnych korekt do faktur korygujących faktury zaliczkowe.

  Posiadamy fakturę zaliczkową na której jest towar o wartości 10 zł netto za sztukę.

  Aby ją skorygować po raz pierwszy klikamy w:

  Wybieramy interesującą nas fakturę z listy.

  Dla przykładu skorygujemy cenę brutto z 12,30 na 11 zł. Robimy to poprzez kliknięcie w przycisk

  Następnie zapisujemy i zamykamy dokument poprzez kliknięcie w

  Teraz możemy wystawić kolejną fakturę korygującą w ten sam sposób co powyżej został opisany. Tylko przy wyborze faktury wyświetli się nam komunikat, o tym że mamy już jedną fakturę korygującą dla tej faktury.

  Następnie zmniejszamy cenę brutto z 11 zł na 10 zł. Robimy to w ten sam sposób, który został opisany powyżej. Przy towarze powinna być zmieniona cena.

  W ten sposób utworzyliśmy ciąg faktur korygujących. Możemy to również zobaczyć na powiązaniach dokumentów. Gdzie mamy fakturę zakupową i kolejne korekty tej faktury. Aby to zobaczyć należy wejść w

  Istnieje dowolna ilość wystawiania korekt do korekt.


  Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści