Wykorzystywanie filtrów w oknach programu magazynowego LoMag.

Oprogramowanie LoMag umożliwia ustawienia filtrów dla wybranych okien według parametrów jakie zażyczy sobie użytkownik. Poniższa instrukcja opisuje jak dodać filtry i je aktywować, możliwości edycji oraz usunięcia filtrów, czy też wielokrotne filtrowanie jednej kolumny. Filtry można zastosować w większości okien programu magazynowego LoMag jak np. na liście towarów, raportów czy też w oknie dokumentów faktur.

1. Dodawanie dwóch i więcej filtrów w raporcie stanu magazynu.

Aby otworzyć okno stanów magazynu należy posłużyć się modułem Raporty i z rozwijanego menu wybrać pozycję stany w aktywnym magazynie, posłużyć się skrótem klawiszowym [CTRL+M] lub w głównym menu programu użyć ikony . Wykonana akcja spowoduje wyświetlenie się listy towarów aktualnie posiadanych na magazynie.

W poniższym przykładzie przedstawione zostaną dwa filtry. Pierwszy będzie dotyczył stanu towaru na magazynie, wyselekcjonowane zostaną towary które posiadamy na magazynie w ilości conajmniej 120 sztuk. Drugi filtr będzie odnosić się do wartości towaru - który zostanie ustalony na poziomie takim by wyświetlano nam towary cenowo większe od 0,00zł.
W tym celu należy w dolnym menu okna kliknąć na ikonę odpowiedzialną za filtry z rozwijanego menu wybrać pozycję Dodaj/Edytuj filtr a następnie Stan. Spowoduje to otworzenie nowego okna w którym istnieje możliwość skonfigurowania filtrów dla kolumny Stan.

W nowy oknie należy z rozwijanej listy wybrać znak większości bądź równości ">=" oraz ustalić wartość 120 (sztuk). Po wprowadzeniu tych parametrów należy zatwierdzić filtr klikając przycisk OK.

Ustawienia nowego filtra spowodowało ograniczenie towarów na liście stanu magazynu. Widoczne są towary które w magazynie są dostępne minimum w 120 sztukach. Można także zauważyć iż ikona filtru zmieniła kolor z zielonego na czerwony - oznacza to iż w danym oknie oprogramowania LoMag są obecnie wykorzystywane filtry.

W celu dodania dodatkowego filtra należy ponownie użyć ikony i w znany nam sposób otworzyć okno konfiguracji filtra dla kolumny wartość.

Tak jak w poprzednich krokach instrukcji, należy ustawić filtr na wartość o znaku większości ">" i ustawić wartość 0,00 (zł). Po wprowadzeniu poprawnie wszystkich parametrów należy zaakceptować filtr przyciskiem OK.

Filtr został zastosowany w oknie stanu magazynu, co spowodowało że są wyświetlane tylko trzy towary, które spełniają właściwości dla obydwóch uprzednio skonfigurowanych filtrów. Należy także zwrócić uwagę iż kolumny dla których wprowadziliśmy filtry posiadają znaczniki '*' na początku oraz na końcu nazwy kolumny.
W ten sam sposób możemy dodać trzeci, czwarty czy też siódmy filtr dla danego okna.

2. Zapisywanie oraz aktywowanie filtrów.

Posiadając skonfigurowane filtry w oprogramowaniu LoMag możemy je zapisać, by w przyszłości ponownie nie konfigurować ich z tymi samymi parametrami. W tym celu należy kliknąć w ikonę i z rozwijanej listy wybrać opcję Zapisz filtry, co spowoduje otworzenie się nowego okna.

Należy wprowadzić nazwę dla nowego filtru/ów, a następnie zaakceptować decyzję klikając w przycisk Zapisz. W dolnej części okna widnieje informacja zapisywanego filtru w którym można zauważyć że stan musi być równy bądź większy od 120 oraz wartość towaru większa od 0,00. W poniższym przykładzie wprowadziliśmy nazwę 'dwa filtry'.

2.1 Aktywowanie zapisanych filtrów.

Posiadając zapisane filtry można je w łatwy sposób aktywować. Otwierając ponownie okno z pełną listą stanów magazynowych należy nacisnąć na ikonę a następnie z rozwijanej listy wybrać zapisaną poprzednio opcję 'dwa filtry'.

Powyższa akcja spowodowała zastosowanie dwóch uprzednio skonfigurowanych przez nas filtrów, wyświetlając wyniki które spełniają ich warunki. Ikona odpowiedzialna za filtry oraz nazwy kolumn także nas informują o zastosowaniu w danym oknie oprogramowania LoMag filtrów.

2.2 Zapisywanie i usuwanie filtrów startowych dla danego okna.

W przedstawiony w powyższych podpunktach instrukcji, należy skonfigurować filtry dla stanów magazynowych z minimum 120 sztukami oraz wartości większej od 0,00 zł, a następnie kliknąć ikonę i wybrać pozycję Zapisz filtry.

W nowym oknie należy wybrać opcję 'Zapisz aktualny filtr jako filtr startowy kontrolki', a następnie wcisnąć przycisk zapisz.

Wykonana powyżej akcja spowoduje iż za każdym razem jak będziemy otwierać okno raportu stanu magazynowego zostaną zastosowane od razu skonfigurowane przez nas filtry. Poniżej przedstawiono widok nowo otwartego okna, które w momencie uruchomienia posiada już aktywne filtry o czym nas informują m.in. znaczniki '*' przy nazwach kolumn, oraz czerwony kolor ikonki filtrów

2.2.1 Usuwanie filtrów startowych.

W celu usunięcia filtru startowego dla danego okna należy kliknąć w ikonę a następnie wybrać opcję usuń filtr startowy. Spowoduje to usunięcie filtry i przy ponownym otworzeniu w/w okna pojawi się pełna lista towarów, nie posiadająca żadnych filtrów.

2.3 Edytowanie filtrów.

Aby edytować istniejące filtry w oknie, należy posłużyć się ponownie ikoną i z rozwiniętego menu wybrać pozycję Dodaj/Edytuj filtr a następnie jeden z aktywnych filtrów (są one oznaczone symbolami * na początku i na końcu nazwy). W poniższym przykładzie został wybrany filtr dla kolumny stan.

W oknie edycji filtra wprowadzono zmiany. Ustalono nowe parametry stanu, aby oprogramowanie LoMag wyszukiwał towary których stan magazynowy jest większy niż 49 sztuk. Aby zatwierdzić zmiany należy wcisnąć przycisk OK.

Zmiany wprowadzone w ustawieniach filtru spowodowały że na liście towarów pojawiła nam się dodatkowa pozycja o nazwie Betoniarka Jednofazowa 100L której stan wynosi 97sztuk i nie mogła być wcześniej wyświetlana gdyż minimalny stan był ustawiony na 120 sztuk.

2.4 Usuwanie filtrów.

W celu usunięcia aktywnych filtrów w danym oknie należy kliknąć na ikonę i nowo wyświetlonego menu wybrać opcję usuń wszystkie filtry. Spowoduje to wyświetlenie się wszystkich dostępnych towarów na magazynie.

Efekt usunięcia filtrów został przedstawiony na poniższym zrzucie ekranu.

3. Zarządzanie filtrami.

Posiadając wiele filtrów dla danego okna można je wyświetlić klikając na ikonę . Rozdział tej instrukcji opisze jak usunąć filtry z listy, zmienić kolejność na rozwijanej liście oraz jak podglądnąć parametry filtrów. W celu otworzenia okna odpowiedzialnego za zarządzanie filtrami należy wybrać opcję Zarządzaj filtrami.

3.1 Zmiana kolejności wyświetlania filtrów.

Aby zmienić kolejność wyświetlania się filtrów na liście należy zaznaczyć żądany przez użytkownika filtr lewym przyciskiem myszki, co spowoduje podświetlenie wybranej pozycji na niebiesko (w poniższym przykładzie posłużymy się filtrem o nazwie 'grupa narzędziowa', który będziemy chcieli przenieść na pierwszą pozycję), a następnie nacisnąć przycisk góra lub dół w celu przesunięcia w odpowiednim kierunku wybrany filtr. W przypadku chęci umieszczenia filtru na początku listy należy posłużyć się przyciskiem góra, co spowoduje przeniesienie filtra nad pozycję 'dwa filtry' oraz zaakceptować zmiany przyciskiem OK.

W celu zweryfikowania zmian ustawień klikamy na ikonę gdzie możemy zauważyć że kolejność na liście została poprawnie zamieniona.

3.2 Wyświetlanie parametrów filtra.

Klikając lewym przyciskiem myszki na nazwie filtra zostanie on podświetlony na kolor niebieski. Dodatkowo zostaną wyświetlone kolumny jakie dany filtr zawiera. Klikając ponownie lewym przyciskiem myszki na daną wartość kolumny, zostanie użytkownikowi oprogramowania LoMag wyświetlona treść/parametr filtra. Poniżej zostały przedstawione właściwości filtra o nazwie 'dwa filtry' oraz kolumny stan.

3.3 Definitywne usuwanie filtrów.

Należy zaznaczyć lewym przyciskiem myszki filtr żądany przez użytkownika, który ma zostać usunięty - spowoduje to podświetlenie go na kolor niebieski. Kolejnym krokiem jest naciśnięcie przycisku - bu usunąć filtr z okna zarządzania. Pozostało już tylko zatwierdzić decyzję naciskając przycisk OK.

Na poniższym zrzucie ekranu możemy zauważyć ze z listy została skasowana wybrana przez nas pozycja tzn. 'cena jednostkowa'.

4. Wielokrotne filtrowanie dla jednej kolumny.

Aby ustawić wielokrotne filtrowanie po kolumnie należy w znany nam sposób z powyższej instrukcji kliknąć w przycisk i wybrać opcję dodanie nowego filtru dla kolumny stanu.

W poniższym przykładzie wprowadzony zostanie filtr dla towarów o stanach magazynowych które są:

  • Mniejsze niż 500 sztuk,
  • Większe niż 70 sztuk,
  • Lub równe 49 sztukom.
  • W celu wprowadzenia wielokrotności dla danej kolumny należy posłużyć się przyciskiem Dodaj, a w celu skasowania niepotrzebnego filtra ikoną Usuń.
    W konfiguracji wielokrotnych filtrów dla jednej kolumny należy zwrócić uwagę na parametry ORAZ i LUB. Opcje te odnoszą się do wierszów zdefiniowanych poniżej. W poniższym przykładzie została zdefiniowana wartość stanu mniejsza niż 500 ORAZ wartość ta musi być większa niż 70. W wierszu dla parametru stanu, została dodana reguła LUB która odnosi się do kolejnego wiersza w którym wprowadzono wartość = 49, co oznacza ze zostaną nam wyświetlone wyniki dla których stan magazynowy wynosi więcej niż 70 sztuk, ale miej niż 500, dodatkowo wszystkie towary które są na stanie w ilości 49 sztuk.
    Uwaga! Na ostatni wiersz (ORAZ/LUB) nie zwraca się uwagi - gdyż odnosi się on do wiersza poniżej który nie istnieje.

    Poniżej przedstawiono zrzut ekranu zastosowanego w tej instrukcji wielokrotnego filtru dla jednej kolumny.