Program Magazynowy

Kolumny dedykowane - dodatkowe, własne pola w formularzach definiowane przez użytkownika.

Oprogramowanie magazynowe LoMag umożliwia wprowadzenie dodatkowych kolumn dla konkretnych typów dokumentów lub modułów programu. Opcja ta pozwala dokładniej opisać towar, dokument czy też inne moduły. Poniższa instrukcja przedstawia jak poprawnie skonfigurować kolumny dedykowane - opisane szczegółowo na przykładzie dokumentu faktur. W dalszej części instrukcji zaprezentowane zostanie, gdzie należy szukać rezultatów dla poprawnie skonfigurowanych nowych pól dedykowanych.

1. Konfigurowanie kolumn dedykowanych.

należy przejść do ustawień w programie magazynowym LoMag klikając w moduł program i z rozwijanej listy wybierać ustawienia, użyć skrótu klawiszowego [CTRL+U], lub posłużyć się ikoną w menu głównym
Spowoduje to wyświetlenie się nowego okna z ustawieniami dla programu LoMag - należy w nim przełączyć zakładkę na kolumny dedykowane.

Z rozwijanej listy należy wybrać gdzie chcemy wprowadzić dodatkowe parametry - dla poniższej instrukcji zostaną opisane wszystkie elementy dla dokumentu typu faktura.

Aby dodać nową kolumnę wciskamy przycisk - spowoduje to wyświetlenie się nowego okna w którym należy zdefiniować parametry. Obowiązkiem jest wprowadzenie nazwy dla nowej kolumny, a następnie wybranie jej typu z pośród dziewięciu możliwości. Na poniższym zrzucie ekranu został dodany typ tekst o długości 255 - oznacza to że w dokumencie faktur powstanie pole/kolumna z możliwością wprowadzenia wartości tekstowej o maksymalnej długości 255 znaków (parametr ten można zwiększyć lub zmniejszyć). Klikając przycisk OK zostaną zapisane zmiany.

Zatwierdzenie nowej kolumny dedykowanej, spowodowało dodanie jej do listy dla elementów dokumentu faktury. Można także zauważyć nazwę, typ oraz długość dokumentu która wprowadziliśmy dla nowej kolumny.

W identyczny sposób zostały dodane wszystkie inne możliwe typy kolumn - w celu przedstawienia ich funkcjonalności. Przy typie kolumny o nazwie liczba istnieje możliwość skonfigurowania ilość miejsc po przecinku. Na poniższym zrzucie ekranu została wprowadzona wartość 2 - oznacza to że w tym polu będzie można wprowadzić maksymalnie dwie liczby po przecinku. W celu zmiany wartości należy kliknąć na komórkę w której istnieje dana wartość i zmienić ją na żądaną ( wprowadzając dokładność = 0 - będzie możliwość wpisania tylko i wyłącznie liczb całkowitych).

W celu usunięcia kolumny, należy zaznaczyć ją lewym przyciskiem myszki (zostanie podświetlona na niebiesko), a następnie użyć przycisku
Może zdarzyć się że użytkownik oprogramowania LoMag ma skonfigurowane parę dodatkowych kolumn dla danego dokumentu, lecz po pewnym czasie zostanie stwierdzone iż chwilowo parametr ten nie jest konieczny na dokumencie. Aby go nie kasować a tylko wyłączyć - należy odznaczyć pole wyboru w kolumnie widoczność (dla poniższego przykładu jest to kolumna o nazwie "Drugi tekst - stary opis"). W kolumnie wymagane istnieje możliwość ustawienia aby wypełnienie nowej kolumny było obowiązkowe - poniższym zrzucie ekranu zostało to ustawione dla parametru o nazwie Pole tekstowe.

Klikając lewym przyciskiem myszki w ikonę w kolumnie ograniczeń widoczności, zostanie wyświetlone nowe okno - w którym można zdefiniować dla których konkretnie dokumentów kolumna ma być wyświetlana.

1.1 Definiowanie kolumn dedykowanych towarów, dla róznych grup towarowych.

W przypadku dodawania kolumn dedykowanych dla towarów widoczność takiej kolumny możemy ograniczyć do poszególnych grup towarów w tym celu należy wcisnąc przycisk co spowoduje wyświetlenie się nowego okna w którym możemy zaznaczyc dla których grup towarów chcemy aby kolumna była widoczna.

2. Weryfikacja wprowadzonych kolumn dedykowanych.

W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji nowych kolumn na dokumencie faktury należy w menu głównym wcisnąć przycisk Spowoduje to wyświetlenie się okna dla nowego dokumentu. Na poniższym zrzucie ekranu można zauważyć ze nowe pola zostały poprawnie umieszczone na dokumencie.

Pole tekstowe jako jedyne z nowo dodanych jest podświetlone na kolor czerwony- jest to skutkiem tego że konfigurując kolumny dedykowane ustawione zostało iż ma to być pole obowiązkowe (jego nie wypełnienie nie pozwoli zapisać dokument). W polu liczbowym można wprowadzić liczbę 21,35555 ale zgodnie z konfiguracja tego pola zostanie liczba zaokrąglona do wartości 21,36 gdyż w parametrach zostało ustawione maksymalnie dwie liczby po przecinku. Pole wyboru pozwala nam zaznaczyć wartość tak lub nie. Klikając w ikonę zostanie wyświetlony widok kalendarza na którym można wybrać datę.

Wciskając przycisk znajdujący się przy polu z odnośnikiem zostanie wyświetlone nam nowe okno w którym należy podać nazwę oraz adres URL do odnośnika. Istnieje także możliwość podania odnośnika do pliku na dysku twardym lub do konkretnego katalogu w tym celu należy posłużyć się ikonami dostępnymi na końcu pola o nazwie URL. Klikając ikonę w polu odnośnik towaru, zostanie wyświetlony moduł wyszukiwania programu LoMag. należy w nim wybrać towar i zatwierdzić go używając przycisku wybierz.

Klikniecie w niebieski napis Ananas spowoduje otworzenie kartoteki dla tego towaru.

Posługując się przyciskiem można rozwinąć listę kontrahentów - z której należy wybrać poprzez naciśnięcie lewego przycisku myszki odpowiednia pozycję.

2.1 Pole rozwijane z historii.

Wypełniając ten atrybut, wprowadzona wartość zostaje zapisana w historii. Oznacza to że gdy zostanie on wypełniony dla przykładowego towaru - będzie mógł być użyty ponownie (np. przy innym towarze) rozwijając listę poprzez naciśnięcie przycisku .

2.2 Pole rozwijane definiowane.

Dodając typ kolumny pole rozwijane definiowane, należy skonfigurować dla niego elementy które mają być wyświetlane dla użytkownika oprogramowania LoMag. W tym celu należy wcisnąć przycisk Spowoduje to wyświetlenie się nowego okna w którym dzięki przyciskowi możemy dodać nowe wartości do listy. W przypadku błędnie wprowadzonych danych można je edytować lub usunąć.

Edytując dane towaru z kolumną dedykowaną o typie polu definiowanym rozwijalnym mamy do wyboru wartości które wprowadzone zostały poprzednio do słownika wartości. Różnica tego typu kolumny pomiędzy polem rozwijanym z historii jest taka że w tym parametrze można wprowadzić tylko i wyłącznie wartości które zostały zdefiniowane w słowniku, zaś w polu rozwijanym z historii można wprowadzić ręcznie nowe wartości.

2.3 Pole załącznik z pliku.

Dla dokumentów magazynowych jest specjalny typ "Załącznik z pliku" (zapisywany w bazie). Wciskając przycisk zostanie wyświetlone nowe okno z eksploratorem plików na dysku twardym naszego komputera. Należy wybrać w nim plik który chcemy dodać do dokumentu i zatwierdzić to klikając w przycisk otwórz.

Tym oto sposobem na dokument został dodany załącznik w postaci pliku graficznego (można także zamieszczać inne formaty). Klikając na niebieski napis który jest nazwą pliku - spowoduje otworzenie pliku na naszym komputerze.

2.3.1 Archiwizacja plików poprzez kolumny dedykowane.

Używając kolumn dedykowanych dla modułów zamówień, kontrahenci oraz towary jesteśmy w stanie zaarchiwizować pliki w bazie. Dla modułu kontrahent należy wcisnąć przycisk co spowoduje wyświetlenie się nowego okna w którym należy wprowadzić nazwę kolumny oraz ustalić jej typ jako załącznik z pliku.

Wprowadzenie nowej kolumny dedykowanej spowoduje przy edycji istniejących kontahentów lub dodawania nowego ukazania się nowego pola w którym będziemy mogli sobie zapisać logo graficzne firmy. W tym celu należy posłużyć się przyciskiem co spowoduje wyświetlenie się okna z eksploratorem plików na dysku twardym naszego komputera. Kolejnym krokiem jest wybranie w nim pliku który chcemy dodać archiwizacji i zatwierdzić decyzję - klikając w przycisk otwórz.

W ten sposób jeśli będzie nam potrzebne w jakimś celu logo kontrahenta należy go edytować i kliknąć na nazwę pliku - co spowoduje otworzenie go w odpowiednim programie który posiadamy na komputerze dla danego typu plików.
Istnieje możliwość dodawania róznych rodzajów plików, nie tylko graficznych moga to być np. oświadczenia w formatach .doc, .txt, .pdf itp

2.4 Kolumna obliczeniowa.

Kolumna obliczeniowa jest dostępna tylko i wyłącznie dla :

 • Towarów,
 • Elementów ruchów magazynowych,
 • Elementów zamówień, ofert.
 • Pole to służy do automatycznego przeprowadzenia obliczeń dla danego parametru towaru na podstawie skonfigurowanych przez nas ustawień. Do kalkulacji można użyć tylko i wyłącznie kolumn które mają typ kolumny typu liczba. Na poniższym zrzucie ekranu można zauważyć że do podstawowych kolumn liczbowych istniejących w towarze zostały dodane pola dedykowane zawierające typ liczba.

  Przykład 1:
  Posiadamy chcemy obliczyć objętość jaki zajmuje towar. W tym celu potrzebujemy (w przypadku prostokątnej paczki) wymnożyć długość, szerokość oraz wysokość. W tym celu klikamy w następującej kolejności w przyciski znajdujące się w oknie definiowania kolumny obliczeniowej:
  długość (cm), szerokość (cm), wysokość (cm)

  Wprowadzone wyrażenie jest powiązane z nazwą kolumn które występują w bazie SQL. Poniższy zrzut ekranu przedstawia uzyskany wynik powyżej wprowadzonych zmiennych. Najczęściej podaje się objętość w metrach sześciennych a nie w centymetrach, dlatego aby zamienić jednostkę musimy pomnożyć wyrażenie przez 0.0000001 - musi się ono znajdować w nawiasie by system rozpoznał je jako jedną liczbę. Konieczne jest także użycie kropki (nie może być to przecinek) wpisując liczbę z wartościami 'po przecinku'.

  Możemy zmieniać wartość wyrażenia edytując jego wartości w polu, aby skasować całość należy posłużyć się przyciskiem wciśnięcie przycisku sprawdź spowoduje wykonanie przez oprogramowanie LoMag symulacji, która pozwoli nam stwierdzić czy wyrażenie nie zawiera błędów (np. czy są zamknięte wszystkie nawiasy, czy wprowadzone nazwy kolumn są prawidłowe itp.).

  Edytując nowy towar należy uzupełnić dodatkowe parametry towaru - które zostały użyte w algorytmie obliczeniowym. Nie wprowadzenie choć jednego spowoduje że wynik będzie wynosić zero.

  Następnym krokiem jest przejście do kartoteki towarów i kliknięcie na jakimkolwiek nagłówku kolumny - wyświetli się okienko w którym należy wybrać opcję układ kolumn. Akcja ta spowoduje wyświetlenie się nowego okna w którym można edytować ustawienia kolumn. W poniższym przykładzie przeniesiono do kolumn widocznych takie parametry jak objętość oraz 'objętość*stan' i ustawiliśmy je w środkowej pozycji tabeli posługując się strzałką Należy zwrócić uwagę że dla wszystkich nowych dodatkowych kolumn zostały automatycznie skonfigurowane parametry które są iloczynem lub ilorazem dla wartości stan na magazynie.

  W tabeli z nowymi parametrami możemy teraz sprawdzić jaka jest objętość pojedyńczego biurka oraz jaka dla wszystkich 40 sztuk które posiadamy na magazynie.

  Przykład 2:
  Użytkownik sprzedaje płyty granitowe na sztuki, posiada dwa rodzaje takich płyt. Pierwsza ma długość 0,3 metra i szerokość 0,6 metra a jej waga to 10 kilogramów. Druga zaś posiada 0,3m na 0,3m i wagę pięciu kilogramów. Wykorzystując kolumnę dedykowaną z typem obliczenia możemy obliczyć wielkość powierzchni dla jednej płyty w metrach kwadratowych jak i dla całości zamówienia - wymnażając długość i szerokość towaru, a w przypadku całkowitej powierzchni oferowanego towaru dodając iloczyn ilości.
  Poniżej przedstawiono jak należy skonfigurować kolumnę obliczeniową dla zamówień/ofert obliczając całościową powierzchnię wszystkich zamówionych towarów, dla pojedynczej sztuki nie należy wprowadzać ilorazu dla kolumny ilość.

  Parametry dla kolumn dedykowanych towarów zostały skonfigurowane i opisane w poprzednich rozdziałach. Można tam zauważyć takie wartości jak waga (kg) czy też objętość - skonfigurowaną w przykładzie nr. jeden. Dla wartości kolumn występujących w zakładce towar, program automatycznie dodanie dla nich dwie dodatkowe kolumny jakim jest iloczyn kolumny i stanu oraz iloraz stanu przez wartość kolumny. Szczegóły występowania tych kolumn zostaną opisane w poniższej instrukcji.

  Dla podglądu poniżej przedstawiono parametry omawianych towarów.

  Aby przedstawić kontrahentowi informacje związane z dodatkowymi jednostkami na dokumencie, utwórzmy dowolny dokument ofert/zamówień, a następnie dodajmy na niego nasze towary.

  W celu wyświetlenia nowych parametrów na liście ofert należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na jednej z kolumn i z rozwijanego menu wybrać opcję Układ kolumn. Spowoduje to wyświetlenie się okna z możliwością konfigurowania ustawień kolumn.

  W kolumnach ukrytych możemy zauważyć wspomniane wcześniej dodane przez oprogramowanie LoMag iloczyny stanu na magazynie z dodanymi kolumnami dedykowanymi oraz ilorazy stanów z tymi samymi kolumnami. Odszukać należy parametrów o nazwach całośc zamówienia w m^2 oraz waga (kg) *stan, zaznaczyć go i kliknąć na nim dwukrotnie lewym przyciskiem myszki, lub użyć przycisku strzałki przeniesienia do prawej kolumny. Jeśli dodamy już wszystkie żądane atrybuty należy zatwierdzić zmiany klikając przycisk OK.

  Po wykonaniu wyżej opisanych operacji, można zauważyć że na liście wyszukiwania zostały dodane dwie wybrane przez użytkownika kolumny.

  2.4.1 Używanie operatorów i funkcji języka SQL w wyrażeniach.

  Podczas definiowania nowej kolumny obliczeniowej program magazynowy LoMag udostępnia nam na liście tylko podstawowe operatory takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie czy też nawiasy. Istnieje możliwość wykorzystania wszystkich operatorów i funkcji występujących w języku SQL. W poniższym przykładzie przedstawiono wzór na wyliczenie objętości cylindra - 3,14 * SQUARE(promień) * wysokość.

  Gdzie :
 • 3,14 - zaokrąglona wartość PI,
 • SQUARE() - jest to wyrażenie podniesienie wartości do kwadratu w języku SQL, w nawiasie należy podać wartość liczbową z której ma być obliczony, lub tak jak w naszym przypadku wprowadzić nazwę kolumny dedykowanej - która wynosi "promień (cm)",
 • wysokość - wartość która została zadeklarowana w cm dla towaru.


 • Matematyczne funkcje dla języka SQL zostały opisane na stronie Microsoftu i znajdują się pod tym linkiem.

  3. Występowanie kolumn dedykowanych w oprogramowaniu LoMag.

  W powyższej instrukcji przedstawione zostało jak dodać dodatkowe pola dla dokumentów faktur. W poniższych podpunktach zostanie przedstawione gdzie szukać, jak skonfigurować kolumny dla odpowiednich modułów oprogramowania LoMag.

  3.1 Towary.

  Aby odszukać nowe kolumny dla towarów - należy wejść do kartoteki towarów i dodać/edytować towar. W nowym oknie można zauważyć dodatkowe parametry.

  3.2 Kontrahenci.

  Otwierając kartotekę kontrahentów a następnie dodając nowego lub edytując istniejącego - należy zwrócić na dodatkowe pola dedykowane, które są wyświetlane w nowym oknie.

  3.3 Elementy dokumentów.

  Dla dokumentów takich jak faktury oraz zamówień i ofert można dodać im dodatkowe elementy. W poniższym zrzucie ekranu widać dwa dodatkowe pola dla wyboru towaru dla dokumentu faktura.

  3.4 Zamówienia oferty.

  W przypadku kiedy kolumny dedykowane mogą się pojawiać w paru miejscach (tak jak zostało to przedstawione na przykładzie faktur) po dodaniu dodatkowego pola będzie wyświetlana ikona po jej wciśnięciu można zobaczyć oraz zdefiniować w których dokumentach ma być umieszczona.

  W module faktur można edytować lub dodać nową ofertę, a na dokumencie ujrzymy trzy dodatkowe kolumny przedstawione na poprzednim zrzucie ekranu.

  3.5 Dokumenty magazynowe.

  Poniższy zrzut ekranu przedstawia w jakich dokumentach możemy umieścić dodatkowe pola dedykowane.

  Wystawiając nowy dokument przyjęcia na magazyn - można zauważyć poprawnie dodanie dwóch nowych parametrów.

  3.6 Użytkownicy.

  Otwierając listę użytkowników można zauważyć ze informacje o kolumnach dedykowanych są zawarte już w głównym menu. W celu ich zmiany należy dodać/edytować nowego użytkownika a następnie przełączyć zakładkę na kolumny dedykowane.

  3.7 Magazyn

  Dla niektórych tabel dodawanie kolumn dedykowanych jest ograniczone do typów, które są logicznie powiązane z daną tabelą. Jak widać na poniższym zrzucie lista nowych typów kolumn jest automatycznie ograniczona dla tabeli "Lista Magazynów"

  Widoczność nowych atrybutów dla magazynu jest widoczna podczas edycji lub dodawania nowego magazynu.

  3.8 Biblioteka.

  Uruchamiając moduł towary a następnie z rozwijanej listy wybierając opcje Biblioteka towarów, użytkownik programu magazynowego LoMag ma możliwość otworzenia okna biblioteki towarów.

  Dodając nową bibliotekę - można stwierdzić występowanie dodatkowych pól dedykowanych które zostały uprzednio skonfigurowane.

  4. Możliwości wykorzystania kolumn dedykowanych.

  Program magazynowy LoMag umożliwia dodatkowo wykorzystanie nowych parametrów w wielu miejscach. Poniżej przedstawiono parę przykładów dla dokumentu faktury.

  4.1 Dodatkowe kolumny ma dokumencie FV.

  Należy otworzyć nowy dokument faktury klikając w ikonę a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszki na nagłówku z nazwą komórki. Zostanie wyświetlone trzyczęściowe menu w którym należy wybrać układ kolumn. Spowoduje to wyświetlenie się nowego okna w którym należy skonfigurować kolumny które mają być widoczne a które ukryte. Szczegółowa instrukcja Ustawień kolumn znajduje się TUTAJ w rozdziale 1.3

  4.2 Dodawanie elementów w szablonie.

  Nowo dodane parametry można uwzględnić na dokumencie wydruku. W tym celu w oknie faktury należy wcisnąć ikonę Spowoduje to wyświetlenie się edytora szablonów etykiet.

  Następnie klikamy prawym klawiszem myszki w tabelę na makiecie szablonu i wybieramy konfiguracja tabeli (patrz poniżej).

  Zostanie uruchomione okno zarządzania tabelą w której należy przenieść odpowiednie pozycje z kolumn ukrytych do kolumn widocznych.

  Zapisujemy i przechodzimy na podgląd wydruku naszego dokumentu.

  Jak zauważmy na powyższym wygenerowanym dokumencie znajdują się informacje związane z nowymi wielkościami. Dla przykładu możemy powiedzieć, że po wydaniu 60 sztuk płyt granitowych o wymiarach 0,3m na 0,3m kontrahent otrzyma 5,40 metra kwadratowego towaru i będzie potrzebował transportu który będzie w stanie przewieźć 300kg. Aby zobaczyć jak dowolnie edytować szablony dokumentu zapraszamy do instrukcji omawiającej edytor szablonów
  Powyżej opisana edycja szablonu, aby była widoczna na każdym szablonie musi zostać kolejno przeprowadzona dla wszystkich typów dokumentów.

  4.3 Dodawanie kolumn na listach.

  W sposób identyczny jak przedstawiono w podpunkcie 4.1 można dodać dodatkowe kolumny do listy towarów, dokumentów, raportów itp. W tym celu należy przenieść je z kolumn ukrytych do kolumn widocznych.


  Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści