Program Magazynowy

Lokalizacje magazynowe

Lokalizacje magazynowe (miejsca adresowe) umożliwiają sprawne określenie miejsca składowania towaru. Są niezbędne w przypadku, gdy mamy dużą ilość asortymentu rozmieszczonego w kilku pomieszczeniach lub na wielu regałach. W celu zastosowania funkcji lokalizacji magazynowej jesteśmy najpierw zobowiązaniowi do włączenia jej w ustawieniach oprogramowania magazynowego LoMag - otwierając jego okno ikoną

Aby aktywować Lokalizacje należy zaznaczyć pozycję funkcji a następnie zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.

1. Konfigurowanie nowych lokalizacji magazynowych.

Po włączeniu obsługi lokalizacje magazynowe, w górnym menu oprogramowania, w części pojawił się nowy moduł

Otwórzmy zatem nowy moduł umożliwiający dodanie nowej lokalizacji na magazynie.

Używając przycisku dodajmy nową lokalizację na magazynie. W oknie znajdziemy dwa pola , oraz .

W polu należy zdefiniować oznaczenie lokalizacji składowanego towaru. Taki kod może mieć dowolnie określoną i wybraną przez nas formę. Zaleca się utworzenie standardu, dzięki któremu wszystkie lokalizacje będą posiadać jednoznaczny format, który już sam w sobie będzie posiadał zdefiniowaną lokalizację. Format kodu lokalizacji magazynowej może mieć postać poniższego przykładu:

Gdzie:
#n - oznacza numer komory magazynowej
rr - oznacza numer regału
p - oznacza poziom regału "rr"

Tworząc kod w taki sposób możemy łatwo zdefiniować i odnaleźć daną lokalizację. Warto pamiętać, że standard oznaczeń lokalizacji magazynowych jest do naszej dyspozycji i może zawierać dowolne informacje.

W module znajdziemy również pole służące do szczegółowego opisywania miejsca składowego. Dodajmy zatem jedną, przykładową lokalizację, kończąc czynność przyciskiem .

Utworzona lokalizacja została zapisana i jest dostępna w module . W celu ułatwienia pracy przy określaniu lokalizacji magazynowych, funkcja ta jest również dostępna na dokumentach magazynowych, w których możemy na bieżąco definiować nowe lokalizacje magazynowe dla przyjmowanych towarów na stan.

Podczas pracy z dokumentami magazynowymi istnieje możliwość wybrania zdefiniowanej już wcześniej lokalizacji (używając przycisk ) lub utworzenia nowej (za pomocą przycisku ) dla danego (np. przyjmowanego) towaru.

Określoną lokalizacje dla danego towar można sprawdzić w module , w kolumnie . Domyślnie kolumna jest niewidoczna, aby się pokazała w zestawieniu w "Wyszukiwanie w magazynie" należy ustawić jej widoczność w ustawieniach okna – wykorzystując w tym celu przycisk .

W celu sprawdzenia miejsca przechowywanego towaru (z danego ruchu magazynowego), skorzystamy z modułu , dostępnego w górnym menu – .
W przypadku, gdy zamiast lokalizacji danego towaru, interesuje nas dane miejsce w magazynie, korzystamy z poznanego już modułu ; informacja na temat tego, co znajduje się w danej lokalizacji magazynowej, jest wyświetlana w kolumnie .

Warto dodać, że jedno miejsce magazynowe może zawierać kilka różnych towarów.

Równocześnie jeden towar może być przechowywany w wielu różnych lokalizacjach.

Moduł umożliwia również sprawdzenie wolnych miejsc magazynowych - w tym celu należy skorzystać z funkcji sortowania danych, klikając w pozycję kolumny (patrz poniżej).

2. Przesunięcia lokalizacji towaru.

Może się zdarzyć, że musimy przesunąć towar w inne miejsce na magazynie, co wiąże się również ze zmianą zdefiniowanej lokalizacji w oprogramowaniu. Do tego celu można wykorzystać dokument przesunięcia między magazynowego - włączymy go za pomocą klawisza F7. Dodając wybrany towar do przesunięcia, określamy jego nowe położenie () oraz z pola określamy konkretną dostawę, która zostanie przeniesiona do nowej lokalizacji.

2.1 Grupowa zmiana lokalizacji towarów.

Aby zmienić lokalizację dla paru towarów naraz należy otworzyć okno wyszukiwania. W przypadku kiedy posiadamy pełną listę bez żadnych filtrów można wcisnąć przycisk spowoduje to wyświetlenia się nowego okna z zaznaczonymi wszystkimi towarami, listę tę można zmieniać zaznaczając lub odznaczając odpowiednie towary na liście.

Wprowadzając wartość 'ka' w filtrze nazwy towarów, zostały wyświetlone wszystkie towary które zawierają taką frazę w swojej nazwie. Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie tylko tych towarów które są widoczne na liście po zastosowaniu filtru. Aby zmienić masowo właściwości dla zaznaczonych towarów należy wcisnąć przycisk Dalej.

W kroku drugim należy odnaelźć i zaznaczyć na liście parametr który chcemy zmodyfikować, czyli Lokalizację - potwierdzając wybór przyciskiem Dalej.

Ostatnim krokiem jest ustawienie nowej lokalizacji dla wybranych towarów. W tym celu z rozwijanej listy należy wybrać żądaną lokalizację.

Wciśnięcie przycisku zakończ spowoduje wyświetlenie się zapytania, w którym należy potwierdzić przyciskiem TAK chęć zmiany lokalizacji dla wybranych towarów.

W oknie wyszukiwania możemy zauważyć wprowadzone zmiany, wartość po dwukropku informuje nas o stanie towaru w określonej lokalizacji.

2.2 Zmiana lokalizacji w edycji dokumentu PZ.

W oknie przyjęć na magazyn należy odszukać dokument PZ dla którego chcemy zmienić lokalizację przyjętego towaru. Aby edytować konkretny dokument należy kliknąć na nim dwukrotnie lewym przyciskiem myszki, lub zaznaczyć go i użyć ikony - co spowoduje otwarcie się okna edycji.

Aby zmienić kod oraz nazwę lokalizacji należy wcisnąć ikonę , a następnie w nowym oknie z rozwijanej listy wybrać nową wartość.

Wciśnięcie przycisku OK, spowoduje zmianę kodu lokalizacji dla towaru jakim są Pieczarki.

UWAGA!!! Istnieje możliwość ustalenia osobnych lokalizacji dla każdej nowej dostawy na magazyn. W powyższym przykładzie zmieniono na dokumencie PZ lokalizację dla 50kg pieczarek. Co spowodowało że w oknie lokalizacji magazynowych stan pieczarek dla kodu #16/05/03 wynosi 50, ale można też zauważyć że istnieje dostawa w której nadal jest zdefiniowany 1 kg pieczarek o kodzie #7/04/2. Sumując obydwie ilości towaru które posiadają lokalizację otrzymamy 51 kg. Oznacza to że dla 503kg tego towaru nie została przydzielona lokalizacja - gdyż w oknie kartoteki towarów możemy stwierdzić że całkowity stan towaru na magazynie to 554,00 kilogramów (w celu zmiany wszystkich dostaw - należy posłużyć się instrukcją z rozdziału 2.1).

2.3 Zmiana lokalizacji poprzez edycję nazwy.

Użytkownik oprogramowania LoMag ma możliwość zmiany błędzie wprowadzonej lokalizacji, tzn. takiej w której np. popełnił błąd literowy, lub została ona przeniesiona w całkowicie nowe miejsce. W tym celu należy otworzyć okno lokalizacji magazynowych, wybrać odpowiednią pozycję i nacisnąć przycisk Edytuj

W oknie edycji został wprowadzony nowy kod oraz opis lokalizacji, który informuje nas że towary które znajdowały się w danej lokalizacji znajdują się teraz na zapleczu w skrzynce nr. 15. Naturalnie w ten sam sposób można poprawić błędy literowe, które zostały wprowadzone przy konfigurowaniu nowej lokalizacji. Wciśnięcie przycisku zapisz, spowoduje wprowadzenie zmian dla poprzednich parametrów lokalizacji - jednocześnie zachowując towary przypisane do niej.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści