Program Magazynowy

Metody wydań z magazynu: LIFO, FIFO, LocPrio, EXPIRE

LoMag wykorzystuje różne metody wydań z magazynu, do których zaliczane są LIFO, FIFO, LocPrio oraz EXPIRE. Umożliwiają one efektywniejsze zarządzanie magazynem i mogą być indywidualnie dopasowane do potrzeb firmy.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące poniższych metod wydań wraz z ich obsługą w programie LoMag:

1. Wybór metody wydań z magazynu

Wybranie odpowiedniej metody wydań z magazynu w programie LoMag odbywa się w oknie Ustawień i w zakładce Obliczenia. Dostępne metody zaprezentowane są w polu Liczenie wartości magazynu. Po wybraniu metody zatwierdzamy ją przyciskiem OK.

2. Metoda FIFO

Domyślnie w programie LoMag ustawiona jest metoda FIFO (First In, First Out), czyli wydawanie towarów według daty przyjęcia. W metodzie FIFO najpierw wydawane są towary najstarsze – w pierwszej kolejności przyjęte do magazynu.

Przy tworzeniu nowego dokumentu wydania magazynowego program LoMag prezentuje jednocześnie datę ważności towaru. Pozwala to na wydanie towarów, których data kończy się najpierw, czego dotyczy metoda EXPIRE opisana w dalszej części naszej instrukcji.

3. Metoda LIFO

Metoda wydań LIFO (Last In, First Out) również bazuje na dacie przyjęcia, natomiast w pierwszej kolejności umożliwia ona wydawanie towarów najnowszych przed starszymi.

4. Metoda LocPrio

Metoda LocPrio zakłada wydawanie towarów z magazynu na podstawie ich lokalizacji. Program LoMag pozwala na ustalenie lokalizacji towarów w magazynie, które mogą być następnie wykorzystane do wyznaczenia priorytetów, czyli kolejności wydań. Przekłada się to na szybkie zwolnienie konkretnych lokalizacji.

Aby nadać priorytety lokalizacjom, należy wejść w zakładkę Towary i kliknąć funkcję Lokalizacje magazynowe.

Następnie zaznaczamy konkretną lokalizację i klikamy w nią dwukrotnie lewym przyciskiem myszy albo klikamy opcję Edytuj. W otwartym oknie ustawiamy priorytet za pomocą liczb 1, 2, 3 itd. i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

5. Metoda EXPIRE

W przypadku metody EXPIRE program sugeruje wydawanie towarów o najkrótszej dacie ważności. Dzięki temu można zapobiec ich przeterminowaniu.

W tym celu konieczne jest ustalenie daty ważności konkretnych produktów wprowadzanych do magazynu. Zmiany dokonuje się w zakładce Dostawy, po dwukrotnym kliknięciu lewym przycisku myszy na danym produkcie, w okienku dokumentu przyjęcia na magazyn.

6. Ręczny wybór towarów do wydania

Program LoMag pozwala także na tworzenie własnych metod wydań towarów, które odpowiadają indywidualnym potrzebom firmy.

W tym celu podczas tworzenia dokumentu wydania z magazynu należy zmienić pola Edycja, co pozwoli na ręczny wybór towarów do wydania.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści