Obsługa numerów seryjnych cz. 2 - wydawanie towarów z numerami seryjnymi.

Program magazynowy LoMag w zależności ustawienia opcji numerów seryjnych z obsługą Globalną lub dla towaru posiada odpowiednio cztery i trzy sposoby wydawania towaru z uwzględnieniem S/N. Poniżej zostaną opisane wszystkie metody na przykładzie telefonu Samsung Galaxy S6, który był zdefiniowany w instrukcji dla obsługi numerów seryjny w części 1

1. Wydawanie towaru z określonym numerem seryjnym

W celu wydania towaru z określonym numerem seryjnym należy kliknać w ikonę kreatora dokumentu WZ Użytkownikowi pojawi się nowe okno w którym należy wypełnić dane dokumentu. Aby dodać towar z określonym numerem seryjnym wystarczy kliknąć w ikonę , co spowoduje wyświetlenie się okna z wyborem numerów seryjnych.
Uwaga! Przycisk ten jest dostępny tylko wtedy gdy użytkownik ma wybraną opcję obsługi numerów seryjnych globalnie !

W nowym oknie należy wprowadzić numer seryjny towaru i dodać go do listy klikająć przycisk . Po wprowadzeniu wszystkich numerów seryjnych na listę należy kliknąć przycisk OK. Dla przypomnienia S/N dla towaru Samsung Galaxy S6 zostało dodane po lewej stronie okienko z listą.

W ten oto sposób dodaliśmy do listy dokumentu PZ trzy sztuki towaru o nazwie Samsung Galaxy S6, które odpowiadają wprowadzonym przez nas N/S. Wartości parametrów wydawanego przedmiotu można zmienić poprzez jego edycję.

2. Wydawanie towaru określając towar i jego numer seryjny

Drugim sposobem zamieszczenia towaru na dokumencie WZ jest określenie jego nazwy oraz N/S. Otwierając dokument wydania z magazynu należy w środkowej części kliknąć na ikonę co spowoduje wyświetlenie się okna dodawania towaru do wydania.

Z listy towarów należy wybrać nasz przykładowy Samsung Galaxy S6. Po jego wyborze wyświetli nam się aktualny podgląd dostaw. Aby wprowadzić N/S który chcemy umieścić na dokumencie należy użyć przycisku Numery Seryjne.

W oknie wyboru numerów seryjnych należy wprowadzić żądaną przez nas wartość i kliknąć przycisk aby została ona dodana do listy. Kiedy lista jest wypełniona przez nas prawidłowo należy zatwierdzić wartośći przyciskiem OK.
Aby zrozumieć podgląd i wybór dostaw w oknie wydania z magazynu posłużymy się w naszym przykładzie jednym numerem seryjnym z dokumentu BO oraz dwoma z dokumentu PZ1/18 - M1.

Na poniższym zrzucie ekranu można zauważyć że ilość zmieniła się z jednej szutki na trzy (ponieważ wprowadziliśmy 3 N/S). W podglądzie i wyborze dostaw widać z kolei że 1sztuka wydawanego towatu będzie pochodzić z dokumentu BO, zaś dwie z dokumentu PZ1/18 - M1. Jest to ściśle powiązane z wartościami N/S które zostały wprowadzone.

Jeśli wszystkie parametry się zgadzają należy użyć przycisku OK, co spowoduje dodanie towaru do dokumentu.

3. Wydawanie towaru określając towar i wybierając S/N z listy

W trzeciej metodzie dodawania towarów z numerem seryjnym na dokument należy tak jak poprzednio otworzyć kreatora dokumentu WZ, następnie użyć przycisku i zdefiniować nasz towar tzn. Samsung Galaxy S6.

Zostanie wyświetlone znane nam już okno z poprzedniego przykładu. Jednak istotną różnicą jest to iż w podglądzie wyboru dostaw należy zdefiniować z której dostawy chcemy wydać towar. Jeżeli się tego nie uczyni - program automatycznie przydzieli ilość wydawanego towaru poczynając od najstarszego dokumentu do najnowszego.
W naszym przykładzie w pierwszym dokumencie (BO) dodaliśmy 5 sztuk telefonu, a następnie dokumentem PZ dodatkowe 3sztuki. Wprowadzając w polu ilość liczbę 7 program magazynowy LoMag automatycznie zgodnie z kolejnością przyjęcia towaru na magazyn ustawi że zostanie wydane 5sztuk z dokumentu BO (najstarszy dokument) i 2 sztuki z kolejnego dokumentu jakim jest PZ.

Program umożliwia wybór ile towaru z danego dokumentu/dostawy ma być wydane kontrahentowi. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki w kolumnie edycja dla odpowiedniego dokumentu i ustawić żądane przez nas wartośći.
W poniższym przykładzie ręcznie zedytowano wartości dla poszczgólych dostaw - ustawiając wartość 1sztuki dla dokumentu BO, oraz 2 sztuk dla PZ. Automatycznie program przekalkulował całkowitą ilośc wydawanego towaru na 3sztuki.

Po wprowadzeniu odpowiednich ilości towaru do wydania z odpowiednich dostaw należy nacisnąć przycisk OK. Spowoduje to wyświetlenie się okna w którym można wybrać które N/S z danej dostawy mają zostać umieszczone na dokumencie.

3.1 Wybór numerów seryjnych

W górnej części okna można wprowadzić kod numeru seryjnego - spowoduje to odszukanie go przez oprogramowanie na liście i podświetlnie na szarym tle.

Aby dodać wyfiltrowany przez nas numer N/S nalezy nacisnąć ikonę - spowoduje to przeniesienie wiersza z lewej kolumny do prawej.
Po przeniesieniu jakiegokolwiek numeru seryjnego z lewej kolumny do prawej - należy zwrócić uwagę na komunikaty wyświetlane pod drugą kolumną.
W naszym przykładzie program informuje nas że została zadeklarowana zbyt mała ilość oraz pozostała do wprowadzenia numerów seryjnych z dokumentu BO - które zadeklarowaliśmy w oknie dodawania towaru wydawanego z magazynu.

Kolejnym sposobem wybrania N/S i przeniesienia go do prawej kolumny jest zaznaczenie go lewym przyciskiem myszki - zostanie on wtedy podświetlony na niebiesko. W celu przeniesienia go do prawej kolumny należy jak poprzednio posłużyć się przyciskiem .
Dla naszego przykładu przenieśliśmy 'Numer Seryjny 3' z dokumentu BO, aby pozbyć się komunikatu o błędnej wartośći N/S dla danej dostawy. Oprogramowanie LoMag automatycznie przekalkulowało że wartość zadeklarownej ilości wydania towaru z danej dostawy jest zgodna z wprowadzonym numerem seryjnym. Program przy zweryfikowaniu poprawności N/S zadeklarowanych w oknie wydania towaru z magazynu dla najstarszego dokumentu - przechodzi do analizy kolejnego - w naszym przypadku dla PZ1/18-M1 - gdzie wprowadzono 2sztuki.
Komunikat pod prawą kolumną nie informuje nas już o braku N/S dla dokumentu BO, lecz informuje nas o zbyt małej ilości dla numerów seryjnych z dokumentu PZ.

Dodając kolejny numer seryjny z dokumentu PZ o kodzie 'Seria3' - spełniliśmy warunki zadeklarowanych poprzednio wydawanych towarów posiadających S/N z danych dostaw. Pod prawą kolumną można zauważyć potwierdzenie w kolorze zielonym o treści 'OK'. Klikając przycisk OK (który wcześniej był nie aktywny - z powodu błędnych wartości w prawej kolumnie) towar zostanie dodany do dokumentu WZ tak jak w rozdziale nr 2.

3.2 Opcje zaawansowane przy wyborze N/S

Oprogramowanie LoMag umożliwia zaznaczenie wszystkich numerów z danej dostawy. Chcąc wykorzystać tą opcje należy rozwinąć menu po prawej stronie , a następnie wybrać numer dostawy.

Po wybraniu z rozwijanego menu numer dostawy należy klikąć w przycisk , spowoduje to na szaro zaznaczenie wszystkich numerów seryjnych z danej dostawy. Przeniesienie ich do prawej kolumny odbywa się w identyczny sposdów jak w/w opisanej instrukcji uzywając przycisku

Klinet oprogramowania LoMag chcąc zaznaczyć wszystkie numery seryjne może użyć przycisku spowoduje to zaznaczenie wszystkich wartości w lewej kolumnie. W celu przeniesienia ich na prawą stronę należy jak w powyżej instrukcji użyć przycisku

Użycie przycisku spowoduje szablonowo przeniesienie kodów S/N z lewej kolumny do prawej w prawidłowo zadeklarowanych ilościach. Numery seryjne zostaną pobrane dla danej dostawy od najstarszych do najnowszych. Po wybraniu tej opcji przycisk zostanie nie aktywny.
Uwaga! Jeśli choć jeden numer seryjny został przeniesiony do prawej kolumny, wykorzystując inne opcje - przycisk będzie nie aktywny.

3.3 Usuwanie zbyt dużej ilośći S/N z dokumentu

Czasami może się zdażyć że za dużo dodaliśmy S/N do dokumentu dla danej dostawy. Program poinformuje nas o tym informacją pod prawą kolumną.

Chcąc uzyskać poprawną ilość towaru z BO, należy przenieść nadwyżkę kodów S/N do lewej kolumny. W tym celu należy zaznaczyć lewym przyciskiem myszki w prawej kolumnie numer seryjny który chcemy usunąc z dokumentu a następnie użyć ikony - co spowoduje przeniesienie wiersza do lewej kolumny. Jeśli wszystkie dane się zgadzają należy użyć przycisku OK - dodając towar do dokumentu WZ.

4. Wydawanie towaru importując listę

Ostatnim sposobem na wydanie towaru z N/S jest zaimportowanie listy w oknie dokumentu WZ. W tym celu należy kliknąć ikonę Wyświetli się okno z zapytaniem czy importowane dane obsługują numery seryjne, należy potwierdzić tę informację klikając OK.

W oknie odpowiedzialnym za import towarów należy wczytać plik Microsoft Exel -> klikając w odpowiedni przycisk i wybierając go z dysku twardego komputera.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik importu towaru do dokumentu. Tak jak poprzednio zdefiniowaliśmy na nim jeden numer seryjny z dokumentu BO i dwa N/S z dokumentu PZ.

Po wczytaniu przykładowego pliku okno importu zostanie zaaktualizowane. Jeżeli wszystkie kolumny się zgadzają i są odpowiednio przypisane do wartości nalezy użyć przycisku co spowoduje zaimportowanie danych do oprogramowania LoMag. W naszym przykładzie importowany był trzykrotnie ten sam towar tzn. Samsung Galaxy S6 - dlatego program poinformuje nas że została dodana jedna pozycja do dokumentu.

Na dokumencie WZ widoczny jest zaimportowany przez nas towar. W celu sprawdzenia poprawności importowanych S/N możemy go edytować i sprawdzić ile numerów seryjnych pochodzi z danej dostawy