Program Magazynowy

Metody obliczania podatku VAT na fakturach.

Program magazynowy LoMag udostępnia wybór algorytmu tworzenia faktury. Klikając ikonę ustawień , należy przejść do zakładki obliczenia i w dolnym menu okna wybrać żądany przez nas algorytm tworzenia faktury. Do wyboru mamy trzy opcje - netto, brutto oraz netto lub brutto. Wybranie ostatniej opcji spowoduje że przy każdorazowym tworzeniu nowego dokumentu faktury oprogramowanie będzie wyświetlać okno wyboru w którym użytkownik będzie mógł zdecydować czy chce utworzyć fakturę netto czy brutto. Klikając przycisk OK zatwierdzamy ustawienia.

 • Wybór algorytmu tworzenia faktury może spowodować małe różnice w wartościach kwot na fakturze, jednakże obie metody są poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
 • 1. Wyliczenie podatku VAT metodą netto

  Metoda wyliczania podatku ceną netto jest najczęściej stosowana w relacji firma - firma. Większość kontrahentów ma możliwość odliczenia kwoty VAT, więc dla nich ważniejsza jest cena netto towaru.

  Otwierając kreatora nowego dokumentu faktury w przypadku wyboru w ustawieniach opcji algorytmu netto lub brutto użytkownikowi wyświetli się okno w którym musi wybrać jaki typ tworzenia faktury chce wybrać - w naszym przykładzie należy zaznaczyć fakturę netto i potwierdzić decyzje klikając w przycisk OK.

  W obydwóch przykładach posłużymy się tymi samymi towarami oraz tą samą ilością by można było dostrzec różnice miedzy kwotami VAT wyliczonych dwoma różnymi algorytmami. W tym celu do dokumentu faktury dodajemy dwa towary objęte tą samą stawką VAT - która wynosi 23% :
  - czereśnie, w ilości 100kg przy cenie netto 5,67zł
  - truskawki, w ilości 350kg przy cenie netto 8,72zł.

  Oprogramowanie LoMag w metodzie netto dokunuje przeliczeń w następujący sposób:

 • Oblicza wartość netto towaru - mnożąc cenę jednostkową netto z ilością sprzedawanego towaru,
 • Wartość podatku VAT wyliczana jest jako iloczyn wartości netto a jego stawki podatkowej,
 • Ostatnim krokiem jest zsumowanie wartości netto towaru i wartości podatku VAT

 • Przykład:
  - czereśnie 100 * 5,67 = 567,00zł (wartość netto) * 23% (stawka VAT) = 130,41zł (wartość podatku VAT) + 567,00zł (wartość netto) = 697,41 (wartość brutto),
  - truskawki 350 * 8,72 = 3052,00zł * 23% = 701,96zł + 3052,00zł = 3753,96zł

  Z powyższych wyliczeń otrzymujemy - że wartość netto sprzedawanych towarów wynosi 3619,00zł, podatek VAT 832,37zł zaś wartość brutto 4451,37zł.
  Generując podgląd wydruku faktury możemy zauważyć wyszczególnione wszystkie wyżej opisane wartości.

  2. Wyliczanie podatku VAT metodą brutto

  Jest to najczęściej stosowana metoda wyliczenia podatku w relacji firma-klient detaliczny. Wiąże się to z tym iż nie posiada on możliwośći odliczenia podatku VAT, zatem interesuje go cena końcowa towaru (wartość brutto) - większość kas fiskalnych posiada taki moduł obliczeniowy dla ustalania wartośći pozycji na fakturze/paragonie.

  Otwierając kreatora faktur tak jak poprzednio, należy zaznaczyć opcję faktura brutto (jeślimy mamy w ustawieniach oprogramowania wybór tworzenia dokumentu pomiędzy netto a brutto). W nowym oknie dodajemy tak jak poprzednio te same towary, w tych samych ilościach oraz cenach jednostkowych.

  Na poniższym zrzucie ekranu możemy zauważyć różnice w wartościach netto oraz brutto dla przykładowych towarów.

  Powyższe różnice w wartościach są spowodowane różnicą dokonywanych wyliczeń dla poszczególnych metod. Kalkulacja kwoty podatku VAT metodą brutto umożliwia podatnikowi art. 106e ust. 7 ustawy o VAT , którą należy według ustawodacy wyliczyć według wzoru :

  Gdzie:

 • KP - oznacza kwotę podatku,
 • WB - oznacza wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką podatku, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto),
 • SP - oznacza stawkę podatku.
 • Dla naszego przykładu

  WB dla towaru czereśnie = 5,67zł (wartość netto) +23% (stawka podatku) = 6,9741zł (wartość brutto jednostkowa - zaokrąglajac otrzymamy 6,97zł) * 100 (ilość towaru) = 697,00zł (wartość brutto)
  WB dla towaru truskawki = 8,72 +23% = 10,7256zł (należy zaokrąglić do 10,73zł) * 350 = 3755,50zł

  Podsumowując WB dla wszystkich towarów otrzymamy:
  WB za czereśnie 697,00zł + WB za towar truskawki 3750,50zł = 4452,50zł
  Uwaga - kwoty występujące na fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, kierując się regułą że końcówki większe bądź równe 5 zaokrąglamy w górę, dla wszystkich końcówek mniejszych od 5 należy zaokrąglić liczbę w dół.

  Korzystając ze wcześniej podanego wzoru należy do niego podstawić nasze wartości. Otrzymamy przy tym:

  Wartość kwoty netto można wyliczyć jako różnicę kwoty brutto pomniejszoną o podatek VAT, czyli 4452,50zł - 832,58zł = 3619,92zł. W ten sam sposób można wyliczyć wartość netto dla każdego towaru na fakturze.
  Generując podgląd wydruku dokumentu wszystkie te wartości są wyszczególnione.  Tabelka poniżej obrazuje nam różnice w kwotach jakie otrzymaliśmy w zależności od zastosowanego algorytmu obliczeń:


  Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści