Program Magazynowy

Obsługa różnych danych sprzedawcy na dokumentach LoMag.

Program magazynowy LoMag umożliwia obsługę różnych danych sprzedawcy w celu wystawienia dokumentu dla kontrahenta. Jest to przydatna funkcja w przypadku kiedy posiadamy na laptopie zainstalowane oprogramowanie LoMag i użytkownik oprogramowania jest w innym oddziale firmy i chce wystawić dokument z odpowiednimi danymi. Możliwe jest to na trzy sposoby które zostaną przedstawione w poniższej instrukcji.

1. Dodanie firmy do listy kont.

W bazie danych możemy skonfigurować wiele kont (np. oddziałów) firmowych, aby to uczynić należy kliknąć w głównym menu w ikonę ustawień a następnie przełączyć zakładkę na pole firma.

W oknie tym użytkownik może dodać nowe konto firmowe używając przycisku Po wciśnięciu przycisku zostanie utworzona kopia firmy którą obecnie mieliśmy zaznaczoną (podkreśloną niebieskim kolorem). Różnicą będzie to iż do nazwy zostanie dodana przyrostek "-kopia", brak ustawień kraju oraz jeśli program ma ustawione obsługiwanie walut - zostaną oznaczone wszystkie.

Należy zmienić dane konta sprzedawcy, by były zgodne z nową firmą lub oddziałem. W przypadku dodania innego oddziału firmy NIP zapewne pozostanie taki sam - lecz pozostałe parametry należy skorygować. Poniżej przedstawiono zrzut ekranu na którym zmieniono nazwę konta, w celu łatwego jej rozpoznawania podczas późniejszego wyboru konta sprzedawcy, nazwę ulicę, miejscowość, numer rachunku oraz nazwę banku. Wprowadzone zmiany zostały zatwierdzone przyciskiem OK.

Po zapisaniu danych nowej firmy/oddziału na liście kont po prawej stronie okna będzie widniała już nowa nazwa konta. należy zwrócić uwagę że pozycja nr jeden na liście (pogrubiona czcionka) jest to konto domyślne dla wszystkich dokumentów.

Wystawiając nowy dokument (na poniższym zrzucie ekranu jest to FV) można zauważyć że kontem wystawiającym go jest firma testowa (ustawiona jako domyślna), aby ją zmienić należy kliknąć na nią i z rozwijanego menu wybrać pozycję "Do nauki - Euro".

Drukując dokument FV poprzez wciśnięcie przycisku możemy na podglądzie zauważyć dane sprzedawcy wystawiającego dokument oraz dane numeru konta bankowego.

W analogiczny sposób wystawiając dokument i wybierając z rozwijanego menu nazwę konta sprzedawcy o nazwie "Do nauki - EURO - O.Wrocław" można stwierdzić iz na dokumencie dane zostały poprawnie zmienione na oddział wrocławski, które wcześniej zostały skonfigurowane w ustawieniach nowego konta.

2. Ustawienie osobnej firmy/oddziału dla każdego z dostępnych magazynów.

Korzystając z możliwości kolumn dedykowanych które udostępnia program magazynowy LoMag można dla każdego magazynu zdefiniować firmę/oddział która będzie wystawiać dokument. Pełna instrukcja kolumn dedykowanych znajduje się pod tym adresem. Należy przejść do ustawień w programie magazynowym LoMag klikając w moduł program i z rozwijanej listy wybierać ustawienia, użyć skrótu klawiszowego [CTRL+U], lub posłużyć się ikoną w menu głównym Spowoduje to wyświetlenie się nowego okna z ustawieniami dla programu LoMag - a w nim przełączyć zakładkę na kolumny dedykowane.

Z rozwijanej listy należy wybrać typ tabeli Magazyn gdzie będą wprowadzane dodatkowe parametry.

Pozostało już tylko wprowadzić nazwy kolumn/parametrów które chcemy mieć inne niż podstawowe (domyślnie występujące w programie LoMag). Poniżej zostały dla tabeli typu magazyn wprowadzone kolumny w większości zmieniające całkowicie dane firmy sprzedającej, należy je zatwierdzić wciskając przycisk OK.

W celu wykorzystania nowo dodanych kolumn dedykowanych należy kliknąć w moduł program i wybrać opcję otwórz magazyn , lub posłużyć się skrótem klawiszowym [CTRL+O] - spowoduje to wyświetlenia się okna z dostępnymi magazynami.

Zaznaczając żądany magazyn lewym przyciskiem myszki (zostanie podświetlony na niebiesko) a następnie wciskając przycisk zostanie wyświetlona edycja wybranego magazynu, w którym można zauważyć wprowadzone uprzednio kolumny dedykowane. Należy je wypełnić poprawnymi wartościami i zatwierdzić je wciskając przycisk OK.

Otwierając magazyn dla którego zostały wprowadzone zmiany w edycji magazynów, należy wystawić dokument dla kontrahenta - w celu wykorzystania wszystkich dodanych uprzednio przez nas dodatkowych kolumn posłużymy się przykładem faktury. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć na ikonę edycji szablonów

Po prawej stronie nowego okna odszukujemy wszystkie parametry które chcemy podmienić wartościami wprowadzonymi w kolumnach dedykowanych. Klikamy na nich lewym przyciskiem myszki (podświetlając je na czerwono) i usuwamy je wciskając na klawiaturze przycisk delete, lub klikając na nich lewy przycisk myszki i nowo rozwiniętej listy wybierając opcję usuń. Na poniższym zrzucie ekranu zostały zaznaczone na czerwono wszystkie elementy które zostaną usunięte.

Kolejnym krokiem jest odszukanie po lewej stronie nowo dodanych kolumn dedykowanych, kliknięcie na nich lewym przyciskiem myszki i przytrzymując ten przycisk przeniesienie kolumny na żądane miejsce w dokumencie.

Po wprowadzeniu wszystkich nowych danych sprzedawcy - można sprawdzić podgląd wydruku dokumentu. Wciskając przycisk zostanie wyświetlona możliwość wydruku na którym widać wprowadzone zmiany.

W celu wielokrotnego używania skonfigurowanego szablonu - użytkownik oprogramowania LoMag musi go zapisać. Klikając w ikonę zostanie rozwinięte nowe menu w którym należy wybrać pozycję zapisz jako - co spowoduje wyświetlenie się nowego okna w którym należy wprowadzić nazwę dla nowo skonfigurowanego szablonu który w przyszłości będzie wybierany przez użytkownika. Wciskając przycisk zapisz, nowa pozycja zostanie dodana do listy szablonów.

Szczegółowa instrukcja na temat konfiguracji szablonów znajduje się pod tym adresem.

Po zapisaniu nowych ustawień, przy każdym kolejnym wystawieniu dokumentu będzie możliwość wyboru szablonu - w tym celu należy w wydruku wybrać nazwę którą wprowadziliśmy zapisując nowo skonfigurowany szablon. Dane sprzedawcy będą zgodne z tym co zostało zadeklarowane w szablonie, bez względu na to iż w polu firma są całkowicie odmienne wartości.

Zapisując dokument jako .pdf lub drukując - używając odpowiednio przycisków oraz zauważyć można iż wygenerowane dane są zgodne z wybranym szablonem, pomimo iż posiadamy w ustawieniach dokumentu firmę z innymi danymi sprzedawcy tzn. 'Do nauki - EURO'.

W ten oto powyższy przedstawiony sposób w oprogramowaniu LoMag istnieje możliwość ustawiania różnych danych sprzedawcy dla każdego z dostępnych magazynów.

3. Dwie oddzielne firmy (jako oddzielne bazy LoMag) na jednym komputerze.

Utworzenie podwójnego stanowiska z dwoma osobnymi bazami danych można wykonać na dwa sposoby:

Po zainstalowaniu przechodzimy do folderu gdzie został zainstalowany program LoMag. Domyślnie aplikacja instaluje się domyślnie w folderze C:\Program Files (x86)\ Nazwa katalogu to "Program magazynowy".

Aby stworzyć drugie stanowisko kopiujemy nasz cały folder z aplikacją LoMag - tak aby powstały dwa foldery (patrz poniżej).

Następnie zmieniamy nieco nazwy folderów z przeznaczaniem dla dwóch firm (patrz ponizej).

Wchodzimy do pierwszego folderu aplikacji, gdzie dla folderu "Baza Danych" ustawiamy prawa dostępy w tym celu wybieramy "Właściwości" (prawy przycisk myszy), przechodzimy do zakładki "Zabezpieczenia", gdzie z listy "Nazwy grup lub użytkowników" wybieramy "Użytkownicy". Nasz wybór finalizujemy klawiszem "Edytuj".

W następnym oknie wybieramy ponownie rodzaj grup lub użytkowników "Użytkownicy", a następie ustawiamy uprawnienia klikając kolumnę "zezwalaj" dla pozycji "Pełna kontrola".

Nasze zmiany zatwierdzamy klawiszem "Zastosuj", a następnie "OK".

3.1 Tworzenie wielo-bazowego stanowisko przez oprogramowanie LoMag

Przechodzimy do pierwszej aplikacji LoMag - uruchamiamy ją (za pomocą funkcji "Uruchom jako Administrator") za pomocą pliku "magazyn.exe". Przechodzimy do ustawień pracy w sieci oprogramowania LoMag, aby skonfigurować stanowisko dla pierwszej firmy.

Wybieramy opcję "Wiele stanowisk - Ten komputer pełni rolę serwera" (pozostawiamy domyślne ustawienia), a następie przechodzimy do pozycji "Nazwa baza danych" gdzie wprowadzimy nową bazę dla pierwszej firmy. Bazę nazwijmy FIRMA1.

Nasze zmiany zatwierdzamy klawiszem "OK". Zatwierdzamy komunikat przeprowadzonych zmian.

Od tej pory aplikacja LoMag dla pierwszej firmy pracuje na bazie FIRMA 1. Należy przejść do aplikacji w drugim folderze (dla drugiej firmy) i wykonać analogiczne działania jak powyżej z tym, że tutaj tworzymy bazę o nazwie "FIRMA 2"(patrz poniżej).

W taki oto sposób utworzyliśmy podwójne stanowisko z rożnymi bazami. Aby ułatwić nam dostęp do dwóch aplikacji LoMag utwórzmy na pulpicie ikony skrótu. W tym celu przechodzimy do folderu pierwszej aplikacji LoMag klikamy prawym klawiszem myszy na plik "magazyn.exe", a następnie klikamy "Kopiuj". Przechodzimy na pulpit komputera i po kliknięciu prawego przycisku myszy wybieramy "Kopiuj skrót". Na samym końcu warto jeszcze zmienić nazwę pliku np. na "FIRMA 1" i utworzyć skrót dla drugiej aplikacji.

3.2 Tworzenie wielobazowego stanowisko przez program SQL Server Management Studio

Dla osób chcących utworzyć bazy dla swoich wielobazowych stanowisk w oprogramowaniu SQL Server Management Studio istnieje taka możliwość. Rozpoczynamy etap tworzenia wielobazowych stanowisk przez program SQL Server Management Studio od przygotowania kopii oprogramowania LoMag (procedura opisana została powyżej).

Następnie (pobieramy, instalujemy) uruchamiamy Microsoft SQL Management Studio. Jak zainstalować Microsoft SQL Management Studio zostało opisane tutaj. Po zainstalowaniu uruchamiamy Microsoft SQL Management Studio (dla systemów Vista i nowszych - koniecznie uruchamiamy program poprzez "Uruchom jako administrator").

Po uruchomieniu logujemy się do systemu domyślnie przez autentykacje SQL Serwer na dane administratora login: sa hasło: magazyn2008 (domyślnie ustawienia).

Po podłączeniu się do bazy danych, przechodzimy do lewej strony interfejsu Microsoft SQL Management Studio, najeżdżamy kursorem na folder "Database", gdzie prawym klawiszem myszy wybieramy "Attach...".

Następnie za pomocą przycisku "Add..." wczytujemy naszą bazę danych z folderu pierwszej aplikacji "Program magazynowy FIRMA 1/Baza Danych".

Aby odnaleźć naszą bazę przechodzimy do lewej części okna i wybieramy odpowiednią lokalizację rozwijając kolejne foldery. Po odnalezieniu głównej lokalizacji naszej bazy w prawej części okna pojawi się główny plik bazy, domyślna nazwa "firma.mdl" - wybieramy plik i zatwierdzamy nasz wybór klawiszem "OK".

Po wczytaniu bazy do głównego okna "Attach Database" przechodzimy do kolumny "Attach As" i zmieniamy wartość komórki naszej bazy na "FIRMA1".

Po wykonaniu powyższej czynności klikamy "OK". Została utworzona baza w drzewie "Database" tak jak poniżej.

Wykonujemy identyczną czynność dla drugiej bazy. W efekcie finalnym drzewo w Microsoft SQL Management Studio powinno prezentować się tak jak poniżej.

Zamykamy już Microsoft SQL Management Studio i przechodzimy do oprogramowania LoMag (aplikacja dla pierwszej firmy). Przechodzimy do ustawień pracy w sieci oprogramowania LoMag, a następnie wybieramy łączenie się bazy jako "Wiele stanowisk - Ten komputer to klient, łączy się z serwerem." (pozostawiamy domyślne ustawienia), a następie przechodzimy do pozycji "Nazwa baza danych" gdzie wprowadzimy nową bazę dla pierwszej firmy jaką utworzyliśmy w SQL Management Studio, czyli FIRMA1.

Nasze zmiany zatwierdzamy klawiszem "OK". Zmiana pracy w sieci została zmiemiona.

Od tej pory aplikacja LoMag dla firmy 1 działa na bazie FIRMA 1. Należy przejść do aplikacji w drugim folderze (dla drugiej firmy) i wykonać to samo działanie jak powyżej z tym, że tutaj podłączamy bazę o nazwie "FIRMA 2".

W taki oto sposób utworzyliśmy podwójne stanowisko z różnymi bazami. Jeśli jeszcze nie zostały utworzone skróty do aplikacji LoMag warto to wykonać, ponieważ ułatwią nam pracę za każdym razem gdy będziemy uruchamiać aplikacje.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści