Program Magazynowy

Faktura odwrotne obciążenie.

Oprogramowanie LoMag domyślnie ma dostępne do wykorzystania najczęściej spotykane typy dokumentów. Program magazynowy LoMag umożliwia także stworzenie nowego typu dokumentu, który jest żądany przez użytkownika. W poniższej instrukcji przedstawimy jak dodać nowy dokument jakim będzie Faktura odwrotnie obciążona.

1. Definiowanie nowego typu dokumentu.

W celu dodania nowego wzoru dokumentu należy przejść do ustawień oprogramowania, klikając w menu głównym ikonę użyć skrótu klawiszowego [CTRL+U] lub z rozwijanego menu wybrać pozycję Ustawienia. Spowoduje to wyświetlenie się nowego okna z ustawieniami programu LoMag.

W oknie ustawień po lewe stronie mamy widoczną listę rodzajów dokumentów aktualnie występujących w programie LoMag. Klikając przycisk wyświetlimy nowe okno w którym można zdefiniować nowy typ dokumentu.

W typie bazowym faktury, należy określić z jakim typem dokumentu jest związany nasz nowy dokument. Następnie należy wprowadzić nazwę oraz skrót dla naszej faktury, oraz ustalić domyślną stawkę VAT - która w przypadku Faktury odwrotnie obciążonej powinna wynosić 0%. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów należy użyć przycisku OK.

Po wykonaniu powyższej operacji na liście rodzajów dokumentów pojawi się nasz nowy wpis o nazwie Faktura OO, dla którego możemy konfigurować jego funkcjonalność po prawej stronie okna.

1.2 Definiowanie nowej stawki VAT dla dokumentów odwrotnego obciążenia.

Od wersji programu magazynowego LoMag 5.3.6.0 dodano nowe możliwości konfigurowania stawek VAT, które następnie są odpowiednio wykorzystywane w konfigurowaniu pliku JPK. W celu jej dodania klikamy w moduł towary i z rozwijanego menu wybieramy opcję stawki VAT - co spowoduje nam wyświetlenie się nowego okna z aktualnie posiadanymi stawkami w oprogramowaniu LoMag.

Korzystając z przycisku istnieje możliwość dodania nowej stawki. Nazwa musi być unikalna - oznacza to że nie może być identyczna z jakakolwiek inna istniejącą już na liście. Należy także wprowadzić opis stawki (który jest tylko i wyłącznie widoczny na liście stawek VAT) oraz wartość która dla dokumentów OO powinna wynosić 0.00%. Ostatnim krokiem jest ustalenie powodu wybrania zerowej stawki dla tego dokumentu - zaznaczając opcję procedury odwrotnego obciążenia (co będzie odpowiednio wykorzystane przy generowaniu pliku JPK).

Konfigurując domyślą stawkę VAT jak zostało to przedstawione w rozdziale numer jeden, będzie istniała możliwość wyboru stawki o nazwie OO (wynoszącą 0%) - na dokumentach także zamiast wartości 0% będzie widniała wartość OO - analogicznie jak w sytuacji kiedy ktoś wystawia dokumenty nie podlegające podatkowi VAT (NP) lub kiedy z tego obowiązku jest zwolniony (ZW).

2. Wystawienie dokumentów z odwrotnym obciążeniem.

Aby wystawić nowo dodany przez nas typ dokumentu należy kliknąć w moduł Dokumenty i z rozwijanej listy wybrać opcję "Faktura OO". Wykonanie tej czynności spowoduje otworzenie się nowego okna z listą naszych "Faktur OO".

Kolejno należy użyć przycisku w celu otworzenia okna kreatora nowego dokumentu.

Aby dodać nowy towar do dokumentu należy w znany nam sposób użyć przycisku w celu wyświetlenia okna dodawania towaru. Należy w nim wybrać z rozwijanej listy żądaną przez nas pozycję i ustalić cenę. Należy zauważyć że stawka VAT wynosi 0% - jest to spowodowane tym że dodając nowy dokument "Faktura OO" ustaliliśmy dla niego domyślną stawkę 0%, co dla programu jest ważniejszym ustawieniem niż stawka VAT dla danego towaru (dodając towar do kartoteki towarów Monitor Samsung 17'' posiadał domyślną stawkę VAT 23%). Na końcu należy użyć przycisku OK w celu dodania towaru do dokumentu.

Tym sposobem dodaliśmy towar ze stawką VAT 0% do dokumentu. Następnie w znany sposób należy dodać kolejne pozycje, zapisać dokument lub wydrukować dla kontrahenta.

3. Konfigurowanie elementów/szablonu faktury.

Faktura odwrotnego obciążenia musi według ustawodawcy posiadać odpowiednie zapisy na wydrukowanym dokumencie. Poniżej przedstawione zostanie jak dodać na dokumencie informacje o odwrotnym obciążeniu. Szczegółowa instrukcja na temat edycji dokumentów znajduje się TUTAJ.

W celu uruchomienia edytora szablonu należy użyć przycisku

W celu dodania informacji o odwrotnym obciążeniu należy po lewej stronie kliknąć na wartość tekst, a następnie kliknąć na dokumencie w którym miejscu chcemy go umieścić.

Klikając na pole tekstowe które dodaliśmy (i jest podświetlone czerwoną ramką) można uzupełnić w nim tekst. W tym celu należy w opcji konfiguracyjnej pola po lewej stronie wypełnić wartość dla wiersza 'tekst', w naszym przypadku wprowadziliśmy tam wartość "Odwrotne Obciążenie". Operacja ta spowodowała wypełnienie pola tekstowego na naszym dokumencie wprowadzoną wartością tekstową.

Klikając w przycisk zostanie wyświetlone nam okno w którym będziemy widzieć podgląd wydruku dokumentu. Wprowadzone poprzednio pole tekstowe jest widoczne w miejscu w którym zostało umieszczone.

4. Ustawienie domyślnego szablonu dla Faktury Odwrotnie Obciążonej.

Aby za każdym razem użytkownik oprogramowania LoMag nie musiał konfigurować w edytorze szablonów pola tekstowego z informacją o odwrotnym obciążeniu, należy posłużyć się możliwością utworzenia nowej pozycji na liście szablonów. Kiedy użytkownik skonfigurował poprawnie swój szablon dokumentu dodając pole tekstowe 'Odwrotne Obciążenie' należy w lewym górnym oknie kliknąć ikonę i z rozwiniętego menu wybrać Zapisz jako, otwierając nowe okno o nazwie Lista szablonów.

Należy wprowadzić nazwę nowego szablonu - w naszym przykładzie wprowadzono "Faktury OO", a następnie zatwierdzić decyzję klikając przycisk Zapisz.

W celu ustawienia domyślnego szablonu dla wszystkich nowo tworzonych dokumentów faktury z odwrotnym obciążeniem należy przejść do ustawień programu LoMag klikając w menu głównym w ikonę , a następnie z lewej strony nowo otwartego okna wybrać rodzaj dokumentu "Faktura OO".

W polu ustaw szablon wydruku należy wybrać stworzony przez nas szablon o nazwie "Faktury OO", a następnie zatwierdzić zmiany przyciskiem OK. Spowoduje to że za każdym razem kiedy będziemy tworzyć nowy dokument dla faktury odwrotnie obciążonej, jej wydruk będzie zgodny z tym co zamieściliśmy w edytorze szablonów, który zapisaliśmy jako "Faktury OO".

5. Generowanie pliku JPK z uwzględnieniem faktur odwrotnie obciążonych.

Generowanie plików JPK zostało szczegółowo opisane w instrukcji - TUTAJ. Tworząc faktury z odwrotnym obciążeniem należy w kreatorze faktur w kroku numer 4 z 6 wprowadzić odpowiednie zmiany. W celu wygenerowania plików JPK należy użyć modułu Raporty i na rozwijanym menu ustawić kursor myszki na generuj jednolity plik kontrolny, spowoduje to wyświetlenie się dwóch dodatkowych opcji - JPK Magazyn oraz JPK Faktury. W naszym przypadku należy wybrać JPK faktury.

W znany nam już sposób z instrukcji dotyczącej generowanie plików JPK należy dojść do kroku numer 4 i w nim w polu P_18 należy wybrać opcję TAK w celu wygenerowania w pliku JPK informacji o odwrotnym obciążeniu. W kolejnych krokach należy postępować w sposób opisany w instrukcji dla generowania pliku JPK.

Opcja ta jest zalecana tylko i wyłącznie dla osób wystawiających jedynie "Faktury OO", gdyż wybranie opcji TAK, spowoduje przekształcenie w wygenerowanym pliku JPK wszystkich faktur z odwrotnym obciążeniem.
W programie magazynowym LoMag jest dostępna opcja skonfigurowania dodatkowych kolumn w celu wygenerowania JPK z odwrotnym obciążeniem dla wybranych dokumentów. W tym celu należy przejść do ustawień programu klikając ikonę i wybierając w oknie ustawień zakładkę kolumny dedykowane.

Należy wybrać z rozwijanego menu do jakiego rodzaju dokumentu ma być dodana dedykowana kolumna - w poniższym przykładzie wybrano faktury. Kolejnym krokiem jest użycie przycisku co spowoduje wyświetlenie się nowego okna z możliwością konfiguracji kolumny dedykowanej.

Dla naszego przykładu wprowadzono nazwę kolumny "Faktura odwrotne obciążenie?" ooraz jej typ na wartość TAK/NIE. Następnie potwierdziliśmy chęć jej dodania przyciskiem OK.

Po zatwierdzeniu dodania kolumny - będzie ona widoczna w panelu ustawień w zakładce kolumny dedykowane. Należy zamknąć okno używając przycisku OK.

Wystawiając nową "Fakturę OO" należy zwrócić uwagę iż na dokumencie pojawiło się nowe pole wyboru o nazwie "Faktura odwrotne obciążenie?". W celu poprawnego wygenerowania pliku JPK, należy zaznaczyć to pole i wypełnić dokument "Faktury OO" w sposób przedstawiony w poprzednich punktach tej instrukcji.

Generując JPK użytkownik LoMag ma teraz możliwość wygenerowania pliku z rozróżnieniem 'faktur zwykłych' od 'faktur OO'. W tym celu w kroku czwartym kreatora pliku należy w polu P_18 wybrać z rozwijanego menu opcję "Faktura odwrotne obciążenie". Spowoduje to że dokumenty które miały zaznaczone pole wyboru dla 'Faktury OO' zostaną w odpowiedni sposób wygenerowane w JPK - zaś pozostałe faktury w sposób standardowy.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści