Przenoszenie danych z kolumn dedykowanych pomiędzy różnymi dokumentami

Użytkownik programu magazynowego LoMag ma możliwość stworzenia kolumn dedykowanych dla poszczególnych modułów. Instrukcja ta pokaże jak wykorzystać wartości wprowadzone do konkretnej kolumny w innych modułach programu LoMag.

1. Dodawanie kolumn dedykowanych.

W celu dodania kolumny dedykowanej należy uruchomić ustawienia programu LoMag, klikając w ikonę - spowoduje to wyświetlenie się nowego okna, w którym należy przełączyć zakładkę na Kolumny Dedykowane.

Aby dodać kolumnę dla dokumentów m.in. WZ oraz PZ należy z rozwijanej listy wybrać pozycję Elementy ruchów magazynowych.

Wciskając przycisk uruchomione zostanie nowe okno w którym można skonfigurować dodatkową kolumnę dla wybranych modułów.

W poniższym przykładzie została zdefiniowana kolumna o nazwie 'nr. wewnętrzny' której typem jest tekst. W celu zatwierdzenia parametrów należy wcisnąć przycisk OK.

Na liście kolumn dedykowanych można zauważyć skonfigurowaną przez nas nową pozycję. Wciskając przycisk OK, ostatecznie zatwierdzamy nowe ustawienia.

Aby zweryfikować wprowadzone przez nas zmiany, należy przejść do tworzenia dokumentu WZ lub PZ. Dodając nowy towar do dokumentu poprzez przycisk wyświetlimy nowe okno w którym możemy zauważyć nowo skonfigurowaną dodatkową kolumnę.

Po wybraniu towaru o nazwie Kiwi, wprowadzono numer wewnętrzny o wartości '123123' a następnie zatwierdzono dodanie towaru do dokumentu przyciskiem OK, co spowodowało dodanie go do listy.

Na dokumencie nie jest widoczna dodatkowa dedykowana kolumna. Trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszki na losowej nazwie kolumny, aby wyświetlić menu z którego można wybrać opcję układ kolumn. Po wybraniu tej pozycji zostanie wyświetlone okno do konfigurowania ustawienia kolumn na dokumencie.

Należy odszukać nowo dodaną przez nas kolumnę i dwukrotnie kliknąć na nią lewym przyciskiem myszki, lub zaznaczyć ją pojedynczym kliknięciem a następie użyć przycisku - w celu przesunięcia jej na prawą stronę do okna kolumn widocznych. Wciskając przycisk OK zatwierdza się zmiany, co spowoduje wyświetlenie się wartości na dokumencie WZ dla dodatkowej kolumny.

2. Przenoszenie wartości kolumn dedykowanych z jednego modułu do drugiego.

W celu przeniesienia wartości dla kolumny dedykowanej z dokumentu WZ (lub PZ) na dokument faktury należy w sposób jak w punkcie pierwszym powyższej instrukcji przejść do konfiguracji kolumn dedykowanych w ustawieniach programu magazynowym LoMag. Jedyną różnicą jest wybór tabeli - w której należy wybrać Elementy faktury.

W znany nam już sposób należy skonfigurować nową kolumnę klikając na przycisk o nazwie i typie takim samym jak w punkcie pierwszym instrukcji. A następnie zatwierdzając zmiany przyciskami OK.
UWAGA!!! Nazwa musi być dokładnie taka sama, aby wartości kolumn dedykowanych były kopiowane między dokumentami. Wielkość liter nie ma znaczeń.

2.1 Weryfikowanie ustawień.

Otwierając uprzednio stworzony dokument WZ z punktu pierwszego, należy kliknąć w ikonę - spowoduje to wygenerowanie dokumentu faktury w której można zauważyć przeniesione wartości dla dedykowanej kolumny o nazwie nr. wewnętrzny

3. Dodanie kolej tabeli w celu przenoszenia wartości dla kolumny dedykowanej.

Kolumna dedykowana o takich samych parametrach, może istnieć na paru dokumentach. Powyżej przedstawiono przenoszenie wartości kolumny z dokumentów wydania z magazynu na faktury. W celu dodania tej samej kolumny dla dokumentów m.in. zamówień i ofert, należy wybrać w ustawieniach programu LoMag tabele dla elementy zamówień/ofert i dodać tak jak poprzednio kolumnę o tej samej nazwie i parametrach.

Wystawiając nowy dokument zamówienia od odbiorcy należy wprowadzić towar naciskając przycisk a następnie wypełnić pole dla nr. wewnętrznego. Po wciśnięciu przycisku OK zostanie on umieszczony na liście w dokumencie ZO.

Generując dokument WZ poprzez naciśnięcie przycisku można zauważyć że wartośc kolumny dedykowanej została przeniesiona do modułu wydania z magazynu. Opisane funkcjonalności w punkcie drugim tej instrukcji umożliwiają także przeniesienie ich na dokument faktury klikając w ikonę

4. Edycja wartości kolumny dedykowanej.

Wprowadzone wartości dla kolumny dedykowanej mogą być edytowane na każdym kolejnym wygenerowanym dokumencie. Aby zmienić wartość nr. wewnętrznego który został wprowadzony w punkcie trzecim tej instrukcji, należy na dokumencie dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na wybranej pozycji, lub pojedynczym kliknięciem zaznaczyć go na kolor niebieski i użyć przycisku . Otworzy się wtedy okno w którym możemy zmienić "nr. wewnętrzny" - potwierdzając jego nową wartość przyciskiem OK.

Te same ustawienia przenoszenia wartości dla kolumn dedykowanych można zastosować dla faktur, zamówień oraz magazynu. Wybierając odpowiednie opcje podczas tworzenia kolumn dedykowanych w ustawieniach oprogramowania LoMag.