Wydruk faktury z rabatem w procentach.

Użytkownicy często zadają pytania czemu po wprowadzeniu rabatu dla wybranego towaru w procentach o wartości 2% program przelicza go na dokumencie faktury na inną wartość procentową.
W Polsce najmniejszą jednostką monetarną jest 1 grosz. Z punku widzenia prawa nie można na dokumencie FV podawać cen w ułamkach jednego grosza - tak więc rabat musi być w pełnych groszach - co za tym idzie mogą czasem powstawać ułamki w rabacie. Rozwiązaniem może być na wydrukach dodanie kolumny rabat % i zaokrąglenie do do 0 miejsc po przecinku.

1. Dodawanie nowego rabatu.

W celu dodania nowego rabatu należy kliknąć w moduł towary, a następnie z rozwiniętej listy wybrać opcję rabaty. Spowoduje to otworzenie nowego okna z listą rabatów.

W celu dodania nowego rabatu należy użyć przycisku - wyświetlając nowe okna zdefinicją nowego rabatu. W naszym przykładzie posłużymy się najprostszą opcją i ustawimy rabat dla wszystkich kontrahentów i towarów o wartości 10 %. Aby zatwierdzić dodanie rabatu należy użyć przycisku zapisz.

Po wykonaniu wyżej wymienionych kroków można na liście rabatów zauważyć naszą nowo skonfigurowaną pozycję.
Szczegółowa instrukcja funkcjonowania rabatów jest dostępna TUTAJ.

2. Wystawianie dokumentów z uwzględnieniem rabatu.

Tworząc nowy dokument faktury FV, należy dodać do niego pozycje - używając przycisku otwierające nowe okno dla dodania towaru. Należy w znany nam sposób określić towar (w poniższym przykładzie są to ziemniaki), jego ilość oraz cenę netto. Aby wykorzystać nasze ustawienia które zdefiniowaliśmy w punkcie pierwszym tej instrukcji, należy z rozwijanej listy dla parametru rabat wybrać opcję 'Rabat dla wszystkich na wszystko', a następnie zatwierdzić dodanie towaru do dokumentu przyciskiem OK.

Po dodaniu towaru do dokumentu, można zauważyć iż rabat wynosi 10,20%, chociaż w punkcie pierwszym instrukcji ustawiono go na poziomie 10,00% - spowodowane jest to zaokrągleniem ceny towaru do pełnych groszy (i na tej podstawie program magazynowy LoMag wyliczył realny rabat na towar). Kalkulacja taka następuje najczęściej przy niskich cenach towaru - gdzie powstają wartości ułamkowe dla groszy.

3. Dodanie wartości rabatu na dokumencie.

Aby uruchomić edytor szablonów dla dokumentu należy kliknąć w ikonę . Następnie należy w oknie edytora szablonów kliknąć prawym przyciskiem myszki na tabeli - spowoduje to wyświetlenie się menu, w którym należy wybrać pozycję konfiguracja tabeli. W ten oto sposób wyświetlimy okno odpowiedzialne za zarządzanie tabelą.

Po lewej stronie należy odnaleźć wartość "Rabat (%)" i przenieść do prawej kolumny dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszki na żądanej pozycji, lub zaznaczając go a następnie klikając przycisk . Wykonana akcja spowoduje przeniesienie Rabatu do kolumn widocznych. Aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć przycisk OK.
Szczegółowa instrukcja na temat edycji szablonów znajduje się TUTAJ.

Wprowadzone zmiany można zauważyć na edytorze szablonów, oraz na podglądzie wydruku dokumentu używając przycisku

4. Zaokrąglanie wartości rabatu.

W celu wyświetlenia na dokumencie wartości rabatu bez części dziesiętnych należy w konfiguracji tabeli zaznaczyć parametr Rabat (%), co spowoduje podświetlenie go kolorem niebieskim. Kolejnym krokiem jest ustawienie wartości 0 w polu liczba miejsc po przecinku. Po wykonaniu opisanych akcji należy zatwierdzić ustawienia klikając przycisk OK.

Sprawdzając podgląd wydruku dokumentu po wprowadzonych zmianach możemy zauważyć że wartość rabatu wynosi 10%.