Program Magazynowy

Rabaty

Aplikacja LoMag pozwala użytkownikom tworzyć rabaty cenowe o różnych preferencjach dla dokumentów zamówień oraz faktur. Rabaty możemy dowolnie definiować na podstawie poniższych możliwości:

1. Uruchamianie rabatów w oprogramowaniu LoMag.

Aby rozpocząć pracę z rabatami musimy przejść do ustawień oprogramowania (), a następnie zaznaczmy opcję .

Od tej chwili w oprogramowaniu LoMag znajdziemy moduły dotyczące rabatów. Główny moduł funkcji rabatów znajduje się w menu oprogramowania ().

W module tym znajdziemy wszystkie dostępne rabaty oraz możliwość ich utworzenia i zarządzania nimi.

Możliwość dodawania rabatów znajdziemy również bezpośrednio w kartotece towarów i kontrahentów, oraz na dokumentach zamówień i faktur. Elementy rabatów w kartotekach i na dokumentach zostały opisane i ukazane w dalszej części tej instrukcji.

2. Dodawanie nowego rabatu w programie LoMag.

W celu dodania nowego rabatu klikamy w głównym oknie rabatów - zostanie uruchomione okno definiowania nowego rabatu.

Proces definiowania nowego rabatu rozpoczynamy od wprowadzenia nazwy, a następnie określamy informacje związane dla jakich kontrahentów, towarów i okresu czasu ma być przyznawany rabat. W ostatniej części definiujemy wartość i rodzaj rabatu.

W dalszej części instrukcji zostaną przedstawione różne kombinacje tworzenia rabatów, a następnie pokazane sposoby ich działania.

3. Rabat 1 dla klientów hurtowych

Pierwszy rabat jaki utworzymy w aplikacji LoMag możemy nazwać rabatem dla klientów hurtowych. Będzie to rabat dla wszystkich kontrahentów i towarów bez ograniczenia czasowego, ale uzależniony od ilości nabywanego towaru. Dla założenia możemy przyjąć, że klient hurtowy jest to klient, który nabywa od nas więcej, bądź równo 10 jednostek jakiegoś dobra - dla takiego klienta hurtowego, mamy 5% zniżki. Mamy też ofertę dla większych klientów hurtowych, dlatego jeśli kontrahent nabędzie więcej, bądź równo 20 jednostek towaru zostanie mu przydzielony większy rabat o wartości 10%.

Powyższy rabat zdefiniujemy następująco:

Gdzie dla pozycji klikamy w przycisk w celu zdefiniowania progów wartości rabatu. Dodajemy pierwszą wartość progową rabatu klikając w .

Następnie określamy, że nasz rabat o wartości 5% będzie przydzielany dla kontrahentów hurtowych kupujących więcej, bądź równo 10 jednostek danego towaru, dlatego w tym celu określamy ograniczenie dolne "10", wartość rabatu wynosi 5% (stała procentowa), a następnie określamy górny przedział rabatu "19" (ponieważ mamy jeszcze większy próg rabatowy dla klientów nabywających więcej, bądź równo 20 jednostek towarowych). Po wprowadzeniu danych jak poniżej klikamy w .

Właśnie określiliśmy pierwszy próg naszego rabatu, czas dodać kolejny próg dla kontrahentów nabywających nasze dobra w ilości większej, bądź równej 20 jednostek.

Ponownie określamy ilość minimalna (w polu ograniczenie dolne) o wartości 20 jednostek, wielkość rabatu to 10 %, a że nie będzie już kolejnego progu wartości rabatu, górna, maksymalna ilość nabytego towaru z rabatem jest określona polem "bez limitu".

W ten oto sposób utworzyliśmy nasz "Rabat hurtowy" dla naszych kontrahentów hurtowych. W celu zapisania rabatu klikamy .

Sprawdzenie działania rabatu

Aby sprawdzić rabat, przejdźmy do utworzenia nowego dokumentu zamówienia od odbiorcy. Dodajmy nowy towar na dokument ().

Po wprowadzeniu przykładowego towaru, zostanie wprowadzona domyślna ilość "1", jak widzimy poniżej na liście rabatów nie znajduje się żaden dostępny rabat.

Dodajmy zatem ilość hurtową dla pierwszego progu, czyli liczbę pomiędzy 10, a 19. Zobaczymy jak wygląda lista rabatów.

Jak widzimy powyżej po wprowadzeniu liczby pomiędzy 10, a 19 na naszej liście rabatów pokazał się rabat 5%, który przed chwilą utworzyliśmy. Zobaczmy zatem co stanie się po wprowadzeniu ilości towaru większej niż 20 jednostek.

Jak widzimy powyżej po wprowadzeniu liczby większej, bądź równej 20 na liście rabatów pokazał się odpowiedni rabat (rabat 10%). Aby wykorzystać ten rabat należy go wybrać klikając

W celu dodania towaru z rabatem na dokument klikamy . Podczas dodawania towaru na dokument możemy również edytować bieżący wybrany rabat za pomocą klawisza , oraz możemy bezpośrednio na dokumencie utworzyć zupełnie nowy rabat (za pomocą klawisza ).

4. Rabat 2 dla wszystkich klientów tylko na konkretny asortyment towarowy.

Kolejny rabat jaki utworzymy w oprogramowaniu LoMag możemy najkrócej zdefiniować jako rabat promocyjny dla wszystkich klientów na jeden konkretny asortyment towarowy z ograniczeniem czasowym (na przykład promocja do końca miesiąca). Zakładamy, że promocja obejmuje wartość 0,30 jednostek pieniężnych (zł) zniżki.

Rabat utworzymy następująco:

Rabat nazwaliśmy "Rabat promocyjny "Jabłka" do końca 03.2015r", wybraliśmy wszystkich kontrahentów, wybraną grupę towarów, zakres działania promocji (do ostatniego dnia marca), oraz określiliśmy wartość rabatu -0,30 j.p jako wartość stałą, kwotową. Nie wybraliśmy jeszcze jakiej konkretnej grupy towaru dotyczy ten rabat - aby ją wybrać klikamy w ikonę .

Następnie w celu dodania towaru klikamy ikonę . Zostanie uruchomione okno wyszukiwania, w którym zaznaczamy jeden, lub kilka towarów, które chcemy umieścić w rabacie, a następnie klikamy . Dla naszego przykładu wybieramy towar "Jałbka", a następnie zamykamy poniższe okno.

W ten oto sposób określiliśmy wybraną grupę towarów (patrz poniżej). Zapisujemy nasz drugi rabat i przechodzimy na dokument w celu zobrazowania jego działania.

Wybierając nasz produkt promocyjny jabłka na dokument od razu dostępny jest nasz rabat zmniejszający cenę produktu o wartość -0,30 j.p .

W przypadku, gdy wprowadzimy większą ilość towaru np. 30 jednostek, znajdziemy tam również nasz wcześniej utworzony rabat hurtowy dla klientów nabywających więcej, bądź równo 20 jednostek danego towaru.

4. Rabat 3 dla konkretnego klienta nabywającego konkretny asortyment towarowy.

Kolejny rabat jaki utworzymy możemy zdefiniować jako rabat stały dla konkretnego klienta na jeden konkretny asortyment. Przyjmujemy, że tym razem dla tego klienta ustalimy nową cenę produktu.

Rabat zdefiniujemy tak jak poniżej:

Na powyższym zrzucie ekranowym określiliśmy wybraną grupę kontrahentów, wybraną grupę towarów, zakres czasowy (bez ograniczenia czasowego), oraz wartość rabatu jako nową cenę. Nie zdefiniowaliśmy jednak jeszcze jakiego kontrahenta i jakiej grupy towaru ma dotyczyć rabat, dlatego w tym celu przechodzimy do sekcji grupy kontrahentów, gdzie za pomocą ikony wybieramy naszego klienta (w analogiczny sposób jak to było wcześniej z grupą towarów). Na rabat możemy dodać wiele różnych klientów.

Następnie określamy w ten sam sposób za pomocą ikony grupę towaru dla, której nasz konkretny kontrahent będzie miał rabat.

Naszym ostatnim etapem jest określenie nowej ceny jako wartości rabatu. Nasz towar "Gruszki", który został użyty w tym przykładzie ma cenę 2 j.p/kg. Nową cenę określamy na 1,50 j.p za kilogram, wpisując ją w poniższe pole.

Zapisujemy nasz rabat i przechodzimy na dokument. Aby rabat był dostępny musimy w pierwszej kolejności wybrać naszego kontrahenta na dokument, a następnie dodać na niego towar.

Po wybraniu naszego rabatu cena została zmieniona według naszych wcześniejszych ustaleń (patrz poniżej).

Dedykowane rabaty dla klientów możemy również definiować bezpośrednio w module kartoteki kontrahentów dodając lub edytując danego kontrahenta (patrz poniżej).

5. Automatyczne rabaty w oprogramowaniu LoMag.

Jak już wyżej opisaliśmy rabaty w programie LoMag możemy dowolnie definiować - możemy tworzyć różne kombinacje rabatów. Oprogramowanie LoMag ma możliwość automatycznego wybierania najkorzystniejszego rabatu na dokument w danej chwili. Aby skorzystać z tej funkcji należy przejść do ustawień programu i zaznaczyć opcję .

Od teraz podczas tworzenia dokumentu będzie automatycznie wybierany najlepszy rabat. Przejdźmy na przykładowy dokument i dodajmy przykładowy towar np "Jabłka".

Jak zauważymy, zaraz po wybraniu towaru "Jabłka" został automatycznie wybrany najkorzystniejszy, dostępny rabat (Rabat -0,30 j.p dla towaru Jabłka). Zmieńmy teraz towar na inny - dla przykładu niech będzie to "Grusza".

Jak widzimy powyżej, po wybraniu towaru gruszki na dokument nie pojawił się automatycznie żaden rabat - ponieważ nie ma zdefiniowanego żadnego rabatu dla tego towaru o takiej ilości. Zmieńmy więc ilość na większą np. "12" (powinien wyświetlić się nam wcześniej zdefiniowany rabato wartości 5%).

Jak widzimy powyzęj, dokładnie taki rabat się nam wyświetlił. Wprowadźmy zatem ilość większą, bądź równą 20 na przykład 25.

Ponownie został automatycznie wybrany największy możliwy rabat (czyli 10%).

Sprawdźmy automatyczne rabaty jeszcze raz uwzględniając kontrahenta dla którego przyznaliśmy, aż 25% rabat w punkcie 4 niniejszej instrukcji. Czy taki rabat zostanie przydzielony dla tego kontrahenta na towar Gruszki?

Jak widzimy na powyższym zrzucie ekranu, ponownie został wybrany najkorzystniejszy rabat. Jeśli nie chcemy korzystać z funkcji wybierania automatycznego rabatu to musimy powrócić do ustawień oprogramowania i odznaczyć opcję .


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści