Program Magazynowy

Raporty dedykowane - projektowanie własnych raportów

Program magazynowy LoMag umożliwia tworzenie raportów dedykowanych. Generując je można dla wielu typów np. dokumentów magazynowych, kasowych, zamówień, towarów i wielu innych. Umożliwia to użytkownikowi oprogramowania podgląd wszystkich żądanych informacji z magazynu/ów w konkretnym odstępie czasowym.

1. Generowanie nowego raportu.

W celu utworzenia nowego raportu dedykowanego należy w górnej części kliknąć w moduł raporty i z rozwijanej listy wskazać lewym przyciskiem myszki na pozycji raporty dedykowane a następnie wybrać opcję kreator raportów dedykowanych.

W ten sposób zostanie wyświetlone nowe okno do generowania raportów dedykowanych. W kroku pierwszym kreatora należy wybrać dla jakiego typu ma być zapytanie generowanego raportu. Poniższy przykład zostanie przedstawiony na podstawie "Towarów na stanie", pozostałe raporty tworzy się w sposób identyczny jak poniżej opisany. Po wybraniu odpowiedniej pozycji na liście wciskamy przycisk dalej.

W drugim kroku kreatora należy wybrać pola które chcemy umieścić na raporcie dedykowanym. Obowiązkowe jest zaznaczenie jednego z dwóch parametrów: ID Magazynu lub ID Towaru - w przypadku nie wybrania jednego z nich program magazynowy wyświetli komunikat przy próbie przejścia do kolejnego punktu aby uzupełnić jeden z brakujących elementów. Po wybraniu żądanych pól wciskamy przycisk dalej.

Krok trzeci w tym podpunkcie zostanie pominięty. Jego funkcjonalność jest pokazana w punkcje trzecim tej instrukcji. Nie ustawiając żadnych grupowań wciskamy przycisk dalej w celu przejścia do kolejnego punktu kreatora.

W czwartym punkcie generatora raportów dedykowanych w oprogramowaniu magazynowym LoMag można (nie trzeba) zaznaczyć pola dla których ma być stworzone szybkie wyszukiwanie. W poniższym zrzucie ekranu widać iż zostały zaznaczone dwie pozycje tzn: Grupa oraz Nazwa. Zaznaczając odpowiednią kolumnę możemy przesunąć jej pozycję na raporcie posługując się strzałkami po prawej stronie okna. Po odpowiednim skonfigurowaniu parametrów wciskamy przycisk dalej.

W ostatnim etapie należy wprowadzić nazwę dla nowo tworzonego raportu. W celu dodania szybkiego wyszukiwania po kolumnie należy z rozwijanego menu wybrać kolumnę, która ma być za to odpowiedzialna. Nie ustalając żadnej kolumny - program najzwyczajniej nie doda pola szybkiego wyszukiwania w raporcie.

Ostatnimi dwoma opcjami jest ograniczenie wyników raportu do bieżącego magazynu - w tym celu należy zaznaczyć tą opcję w programie LoMag, lub wzięcie pod uwagę towarów na wszystkich magazynach które istnieją w firmie - pozostawiając pole wyboru bez zaznaczenia.
Aby raport został automatycznie otworzony w programie LoMag należy zaznaczyć opcję 'otwórz raport po zakończeniu kreatora'. Wciskając przycisk zakończ raport zostanie wygenerowany i otworzony w nowym oknie.

W wygenerowanym raporcie dla towarów możemy zauważyć kolumny (które były wybierane w kroku drugim kreatora) oraz ich kolejność (krok czwarty kreatora). W górnej części okna należy zauważyć dwa pola do wyszukiwania towarów po kolumnach które wybraliśmy w punkcie czwartym kreatora (Grupa oraz Nazwa). Ostatnim elementem który został przez nas dodany jest pole szybkiego wyszukiwania, które zdefiniowaliśmy w ostatnim kroku kreatora - aby funkcjonowało ono po kolumnie jednostka. Tak wygenerowany raport możemy wyeksportować do Excela posługując się ikoną lub wydrukować korzystając z ikony

2. Tworzenie raportów z filtrami czasowymi.

Program magazynowy LoMag daje nam możliwość wygenerowania raportu dedykowane z zaawansowanym filtrem dat. W tym celu należy w kroku drugim kreatora wybrać pole dla którego wartością jest data - na poniższym zrzucie ekranu jest to data utworzenia.

Dodanie w poprzednim kroku kolumny z wartością dat umożliwi użytkownikowi w kroku czwartym kreatora raportów, wybrania tego parametru aby na jego podstawie zostało stworzone pole wyszukiwania.

W wygenerowanym nowo raporcie istnieje teraz możliwość filtrowania towarów po dacie jego utworzenia, określając rok, kwartał, miesiąc lub ustawiając konkretny zakres dat w dolnym lewym oknie raportu.

3. Grupowanie wartości w raporcie.

Program magazynowy LoMag umożliwia nam pogrupowanie raportu towarów dla wybranych kryterii. W celu instruktażowym został do magazynu dodany nowy towar w grupie sport o nazwie 'wypożyczenie' z jednostką miary 'godzina'. Uruchamiamy w znany nam już sposób kreator raportów dedykowanych, zaznaczając w pierwszym kroku towary na stanie i wciskając przycisk dalej.
W kroku numer dwa dla pierwszego przykładu został wybrany jeden z dwóch obowiązkowych parametrów tzn. ID Magazynu, Grupa oraz stan na magazynie. Klikając przycisk dalej przechodzimy do kolejnego punktu kreatora.

W trzecim kroku należy zaznaczyć opcję grupowania wartości w górnej części okna kreatora raportów. Następnie użytkownik oprogramowania LoMag musi zaznaczyć kolumnę po której chce pogrupować towary - spowoduje tu uaktywnienie się szarego pola o nazwie metoda grupowania kolumny dla opcji stan.
Uwaga grupowanie kolumn możliwe jest tylko po kolumnach liczbowych!
Z rozwijanego paska należy wybrać metodę po której chcemy pogrupować towary a są to:

 • AVG - średnia wartość,
 • COUNT - liczba towarów, która spełnia kryteria,
 • MIN - minimalna występująca wartość,
 • MAX - maksymalna występująca wartość,
 • SUM - suma wartości spełniających kryteria.
 • W poniższym zrzucie ekranu widać iż została wybrana opcja sumowania towarów po stanie dla konkretnej grupy towarów. Wciskając przycisk dalej, przechodzimy do kolejnego punktu kreatora raportów dedykowanych aż do ostatniego kroku w którym wypełniamy nazwę raportu i generujemy go wciskając przycisk zakończ.

  W ten sposób został wygenerowany raport który zsumował nam stan towarów na stanie dla poszczególnych grup towarów.

  3.1. Grupowanie towarów po więcej niż 1 kolumnie.

  W poprzednim przykładnie towary zostały zgrupowane tylko po jednej kolumnie - grupie towarów. W przypadku kiedy chcemy wygenerować raport obejmujący więcej niż jedną kolumnę - wszystkie te kolumny muszą być zgodne ze sobą, w przeciwnym wypadku raport będzie uwzględniać wyniki, dla każdej kombinacji występujących kolumn.
  Na poniższym zrzucie ekranu można zauważyć że w magazynie występują trzy kategorie towarów tzn. sport, narzędzia, AGD - dla których większością miary jest sztuka, zaś tylko dla usługi wypożyczenia miarą jest jednostka godziny.

  Korzystając z kreatora raportów dedykowanym w drugim kroku wybieramy jak poprzednim przykładzie trzy kolumny (tzn. grupę, id magazynu, stan) oraz dodatkowo zaznaczamy kolumnę jednostka. Przechodzimy do kolejnego kroku wciskając przycisk dalej.

  W celach instruktażowych tak jak poprzednim przykładzie w kroku numer cztery zostało wybrane grupowanie towarów po kolumnie stan z uwzględnieniem metody sumującej - aby pokazać różnicę wygenerowanego raportu w stosunku do wcześniejszego przykładu.

  W wygenerowanym końcowym raporcie możemy zauważyć że grupa sport została rozbita na dwie osobne linie. Spowodowane jest to że usługa wypożyczenie w ilości 55 sztuk została osobno przedstawiona w raporcie gdyż posiadała jednostkę godzina, zaś pozostałe towary z grupy sport zostały zsumowane dla jednostki sztuka.

  4. Zarządzanie raportami.

  Raz uprzednio wygenerowany raport zostaje automatycznie zapisany i użytkownik może uruchamiać go wielokrotną ilość razy w późniejszym czasie. W tym celu należy posłużyć się modułem raporty, wycelować kursorem myszki na raporty dedykowane i nowo wyświetlonej listy wybrać jeden z zapisanych raportów. Spowoduje to wyświetlenie się nowego okna z poprzednio skonfigurowanym raportem.

  Wybierając zaś pozycję zarządzaj raportami dedykowanymi otworzymy okno w którym możemy dodawać, eksportować czy też usuwać raporty z programu magazynowego LoMag.

  w dolnym menu okna jest widoczne pięć ikon do zarządzania raportami. Ich funkcje zostały opisane poniżej uwzględniając kolejność od lewej do prawej.

 • Dodawanie nowego raportu - poprzez zaimportowanie go z przygotowanego wcześniej pliku załadowanego z dysku komputera lub innego nośnika,
 • Usuwanie raportu - poprzez zaznaczenie go na liście a następnie wciśnięcie klawisza,
 • Eksport do pliku - wyeksportowania zaznaczonego szablonu do pliku, np. w celu przeniesienia go na inny komputer,
 • Eksport szablonów do pliku - wyeksportowania wszystkich szablonów do pliku, np. w celu przeniesienia ich na inny komputer,
 • Kreator raportów dedykowanych - uruchomienie kreatora raportów, który został dokładnie opisany w paru punktach powyższej instrukcji.
 • 5. Zaawansowana obsługa raportów dedykowanych.

  Użytkownicy posiadający wiedzę na temat języka SQL i struktury plików xml mogą ręcznie poprawić i edytować raporty a następnie korzystając z importu nowego raportu dodać go do bazy istniejących raportów w oprogramowaniu LoMag.
  W celu uzyskania pliku podglądowego ze strukturą zapytać oraz budowy należy wyeksportować plik a następnie otworzyć go w jakimś edytorze np. notatniku lub sublime text.


  Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści