Statusy zamówień oraz konfiguracja dodatkowych kolumn.

Poniższa instrukcja opisuje jak należy poruszać się w module zamówień, jakie akcje mogą wyzwalać poszczególne statusy oraz jak skonfigurować nowe. Dodatkowo zostanie opisane jak dodać dodatkowe kolumny, które posłużą nam w łatwiejszym zarządzaniem magazynem.

1. Statusy zamówień

Aby przejść do modułu statusów dla zamówień należy w głównym menu nacisnąć ikonę co spowoduje otworzenie okna dokumentu zamówienia od odbiorcy.

W nowym oknie posługując się ikoną otworzymy okno odpowiedzialne za statusy.

Użytkownik oprogramowania LoMag może zarządzać listą statusów korzystając z menu w górnej części okna - m.in. dodając, edytując czy usuwając statusy. W domyślnych ustawieniach programu lista składa się z pięciu statusów - widocznych na poniższym zrzucie ekranu. Do konkretnych statusów są przypisane akcje które mają je wyzwalać, np. realizując zamówienie w 100% - status dokumentu zmieni się na wysłany. Dokładniejsze przedstawienie zmiany statusów na dokumencie zostanie opisane w kolejnych rozdziałach tej instrukcji.

W celu dodania nowego statusu należy użyć przycisku - spowoduje to wyświetlenie się nowego okna w którym możemy go skonfigurować.

Należy wprowadzić nazwę statusu - w naszym przykładzie będzie to 'na produkcji' oraz wybrać akcję która ma wyzwalać status. Dla naszego przykładu posłużyliśmy się opcją na podstawie wygenerowanego dokumentu PW. Oprogramowanie LoMag udostępnia także możliwość dodania statusu bez akcji wyzwalającej, w tym celu należy wybrać pierwszą opcje z listy - Brak. Po konfiguracji pozostaje naciśnięcie przycisku OK w celu dodania nowego statusu do listy.

2. Konfigurowanie dodatkowych kolumn

W celu wyświetlenia dodatkowych kolumn w dokumencie zamówienia od odbiorcy należy w dolnej części okna kliknąć w ikonę Spowoduje to wyświetlenia się nowego okna odpowiedzialnego za ustawienia kolumn.

Po lewej stronie okna wyświetlane są kolumny ukryte, możemy przenieść je do prawej kolumny (widocznych) klikając dwukrotnie na konkretnej nazwie lewym przyciskiem myszki lub zaznaczając żądaną pozycje i przy użyciu przycisku dokonać przeniesienia jej na prawą stronę. W poniższym przykładzie przenieśliśmy na prawą stronę kolumny Zrealizowano, Do zrealizowania i Zamówione. Po wszystkim należy zaakceptować zmiany wciskając przycisk OK.

Po wykonaniu poprzedniego kroku można zauważyć że na liście pojawiły się trzy dodane przez nas kolumny, ich pozycja w tabeli będzie zależeć od tego na których miejscach umieszczono je w oknie ustawień kolumn.

3. Analiza zmiany statusów

Otwierając nowy dokument zamówienia od odbiorcy można zauważyć że status ma wartość Otwarty - jest to domyślna wartość dla nowego dokumentu.

Używając przycisku należy dodać towar który chcemy umieścić na dokumencie. W naszym przykładzie będzie to Samsung Galaxy S6 w ilości 3 sztuk. Po wprowadzeniu wszystkich wartości należy zatwierdzić je klikając przycisk OK.

Na dokumencie można zauważyć zmianę statusu na wartość Zatwierdzony - co jest spowodowane ustawioną akcją wyzwalającą dla zamówienia zrealizowanego w 0%. Dodatkowo na liście towarów w dodanych przez nas kolumnach możemy zauważyć że zostało zrealizowane 0 sztuk, z trzech zamówionych - co oznacza że do zrealizowania zostało nam ciągle trzy sztuki.

Aby wydać towar można posłużyć się ikoną i z rozwijanego menu wybrać opcję generuj WZ z ilościami zero.

Na dokumencie wydania z magazynu należy wprowadzić ilość wydawanego towaru. W tym celu należy użyć przycisku lub dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na wybranym towarze - otwierając nowe okno edycji.

W omawianym przykładzie została wprowadzona wartość 1 sztuki, a następnie zaakceptowania poprzez naciśnięcie przycisku OK.

W oknie dokumentu zamówienia od odbiorcy należy zauważyć że status dokumentu został zmieniony na częściowo wysłany. W dodanych kolumnach z rozdziału drugiego wartości także uległy zmianie. W kolumnie zrealizowano widnieje wartość 1, zaś w kolumnach Do zrealizowania oraz Zamówione wartość dwa. Należy zwrócić uwagę na to iż kolumna do zrealizowania odpowiada tylko i wyłącznie za towary z danego dokumentu, zaś kolumna zamówione jest sumą wszystkich zamówień danego towaru od wszystkich kontrahentów z dowolnego dokumentu ZO.

 • Przykład: Kontrahent nr 1 zamówił 3 telefony, częściowo zrealizowano jego zamówienie wydając mu 1 sztukę. Kontrahent nr 2 zamówił dwa telefony, nie wydając mu żadnej sztuki. Na dokumencie w którym wydaliśmy klientowi jedną sztukę telefonu w kolumnie do zrealizowania będzie widniała ilość dwóch sztuk(gdyż tyle należy wydać kontrahentowi w danym dokumencie), zaś w kolumnie zamówione 4 sztuki - co jest podsumowaniem wszystkich zamówień dla wszystkich kontrahentów.
 • Aby sprawdzić funkcjonalność naszego statusu o nazwie 'na produkcji' który dodaliśmy w rozdziale pierwszym tej instrukcji należy kliknąć w ikonę i z rozwiniętego menu wybrać Generuj PW.

  Dokument przychodu wewnętrznego należy uzupełnić w znany już nam sposób korzystając z przycisku i dodając towar który ma się znaleźć na tym dokumencie. W przykładzie posłużono się ponownie towarem o nazwie Samsung Galaxy S6 w ilości jednej sztuki, zatwierdzając jego wprowadzenie przyciskiem OK.

  Wygenerowanie dokumentu PW spowodowało zmianę statusu dokumentu 'na produkcji'.

  Wydając towar w ilości która pozwoli nam zamknąć dokument (w opisywanym przykładzie dwie sztuki), należy w znany już nam sposób otworzyć dokument 'WZ z ilościami zero'. Następnie uzupełniając dokument WZ o wartość która pozostała do zrealizowania - dwóch sztuk.

  Status dokumentu został automatycznie zmieniony na Wysłany, zaś w dodatkowych dodanych kolumnach możemy zauważyć zmiany, że zostały zrealizowane trzy sztuki, zaś do zrealizowania pozostaje 0.

  Używając przycisku można wyświetlić wizualizację połączeń dla wybranego dokumentu. W poniższym zrzucie ekranu można zauważyć dwa dokumenty WZ wystawionych w powyższych krokach instrukcji (w których zawierało się wydanie jednej sztuki telefonu a następnie dwóch sztuk) oraz jeden dokument PW w którym została przyjęta jedna sztuka telefonu.